Ham­burg ryd­der opp

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Lo­ka­le be­bo­ere har møtt opp i hope­tall for å del­ta på dug­nad for å ryd­de opp etter de vold­som­me G20-opp­tøy­ene i Ham­burg.

Hundre­vis av men­nes­ker strøm­met til for å gi en hjel­pen­de hånd søn­dag etter­mid­dag.

Inn­sat­sen var kon­sen­trert rundt den pul­se­ren­de by­de­len Stern­schan­ze, som var blant de har­dest ram­me­de av de­mon­stra­sjo­ne­ne. By­de­len lig­ger tett på kon­fe­ranse­sen­te­ret der ver­dens­le­der­ne holdt sitt topp­møte.

Ini­tia­ti­vet ble star­tet på Face­bo­ok av Re­becca Lun­de­rup og voks­te raskt i om­fang. Fle­re tu­sen har meldt seg på, og pri­va­te be­drif­ter stil­te opp med bøt­ter og kos­ter til de fri­vil­li­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.