Kår­stø-kraft­ver­ket skal ri­ves og bli skrap

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB OG MARIANN ELIASSEN

Det er ikke fun­net kjø­pe­re til gass­kraft­ver­ket på Kår­stø. Kraft­ver­ket, som had­de en pris­lapp på to mil­li­ar­der kro­ner, en­der der­med på skrap­hau­gen.

Be­slut­nin­gen om å rive kraft­ver­ket er tatt av sty­ret i Na­tur­kraft, som ei­er gass­kraft­ver­ket. Sel­ska­pet er igjen eid av Stat­oil og Stat­kraft.

Det er inn­gått en av­ta­le som in­ne­bæ­rer at Kår­stø-an­leg­get ri­ves og fjer­nes. Plan­leg­gin­gen star­ter i som­mer, og det for­ven­tes at selve ri­vin­gen star­ter til høs­ten. Det vil ta cir­ka åtte må­ne­der, sier presse­tals­mann i Na­tur­kraft, Lars Mag­nus Günt­her.

Lars Halt­brek­ken (SV) har kjem­pet mot gass­kraft­verk i fle­re år, som leder av Nor­ges Na­tur­vern­for­bund. Han gle­der seg over ny­he­ten om at Kår­stø nå skal ri­ves.

– Det­te er en gle­dens dag og vi­ser at fos­sil ener­gi til­hø­rer for­ti­den. Det øde­leg­ger mil­jø­et og det er ulønn­somt. Ri­vin­gen er et vende­punkt i norsk miljø­po­li­tikk, sier Halt­brek­ken til NTB.

Han me­ner kraft­ver­ket ald­ri skul­le blitt bygd.

– Mot­stan­den mot de for­uren­sen­de gass­kraft­ver­ke­ne var stor. Fle­re tu­sen sa seg vil­li­ge til ikke­vol­de­li­ge ulov­li­ge ak­sjo­ner, bis­ko­per gikk ut mot byg­gin­gen, men Høy­re og Ap pres­set den igjen­nom. Had­de de i ste­det hørt på miljø­be­ve­gel­sen, SV og and­re, vil­le vi spart sam­fun­net for de 2 mil­li­ar­de­ne gass­kraft­ver­ket kos­tet, sier han.

Kraft­ver­ket har vært ute av drift sto­re de­ler av ti­den etter at det sto fer­dig i 2005. Byg­gin­gen var om­stridt og fel­te i 2000 Bon­de­vik-re­gje­rin­gen etter at stats­mi­nis­te­ren stil­te ka­bi­netts­spørs­mål om sa­ken.

FOTO: PÅL CHRISTENSEN

Gass­kraft­ver­ket på Kår­stø skal ri­ves.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.