Nær­ra­dio­job­ber for­svin­ner

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Nors­ke lo­kal­ra­dio­er sli­ter med inn­tje­nin­gen, noe som går ut over ar­beids­plas­se­ne. De sis­te fem åre­ne er det blitt 60 pro­sent fær­re lo­kal­ra­dio­job­ber.

En ny rap­port fra Me­die­til­sy­net vi­ser at lo­kal­ra­dio­enes re­klame­inn­tek­ter falt med 14,6 pro­sent i fjor.

Dag­lig leder Pål Lome­land i Norsk lo­kal­ra­dio­for­bund sier til Klasse­kam­pen at rap­por­ten be­kref­ter det for­bun­det len­ge har på­pekt, nem­lig at bran­sjen er un­der press.

«Det er spe­si­elt den sto­re ma­jo­ri­te­ten av lo­kal­ra­dio­sta­sjo­ner som ikke er del av et na­sjo­nalt re­kla­me­nett­verk, som ram­mes hardt», skri­ver han i en epost til avi­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.