Je­ru­sa­lem

Faedrelandsvennen - - MENING - ROALD HÅVERSTAD

Duo­en Loch­ner had­de her om da­gen en be­skri­vel­se av kam­pen om Je­ru­sa­lem, den­ne ma­gis­ke og fa­sci­ne­ren­de byen som er sen­tral i tre be­slek­te­de, mono­te­is­tis­ke re­li­gio­ner.

●● En kan ha lyst til å føye til et par-tre punk­ter som også hø­rer med i bil­det:

Da Je­ru­sa­lem ble erob­ret fra by­san­ti­ner­ne (Øst­ro­mer­ri­ket) i år 638 av ka­lif Umar 1., fikk jø­de­ne igjen ad­gang til byen, noe de ikke had­de hatt på fle­re hund­re år. Da Sala­din gjen­erob­ret Je­ru­sa­lem fra kors­fa­rer­ne i 1187, fikk jø­de­ne ikke bare ad­gang til byen, men også øko­no­misk hjelp til å byg­ge opp igjen sy­na­go­ge­ne, som de krist­ne had­de ra­sert, brukt til stal­ler etc. Da den sto­re, jø­dis­ke fi­lo­so­fen og Tora-for­tol­ke­ren Mai­mon­i­des måt­te flyk­te fra Spa­nia på 1100-tal­let, fikk han «asyl» hos mus­li­me­ne i Kai­ro, hvor han skrev sine sto­re verk. Han be­søk­te Je­ru­sa­lem, men re­tur­ner­te til Egypt, hvor han bod­de til sin død.

Den sio­nis­tis­ke be­ve­gel­sen, som før­te til opp­ret­tel­sen av sta­ten Is­rael, opp­sto på grunn av jøde­for­føl­gel­ser i det krist­ne Euro­pa. Selv om det også har vært fiend­skap og kon­fron­ta­sjo­ner inn­imel­lom, ser det alt­så ut til at jø­de­ne gjen­nom år­hund­re­ne har fått mer re­spekt og hjelp fra mus­li­me­ne enn fra de krist­ne. Mus­li­me­ne har i det sto­re og hele be­trak­tet jø­de­ne som sine brød­re, og «pe­op­le of the book».

Ja, jø­de­ne har en his­to­risk til­knyt­ning til Je­ru­sa­lem, men det er skam­me­lig og trist at de nå job­ber hardt for å for­dri­ve mus­li­me­ne fra den sam­me byen som de selv fle­re gan­ger har fått mus­li­me­nes hjelp til å gjen­inn­ta.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.