Harm­full, men harm­løst

Faedrelandsvennen - - MENING - TER­JE NÆSS, Leder av Kul­tur­sty­ret (AP)

Sis­sel An­der­sen, tid­li­ge­re med­lem av Kris­tian­sand by­sty­re for Frp, ir­ri­te­rer seg over fler­talls­ved­ta­ket i by­sty­ret om funk­sjons­de­lin­gen mel­lom Kvad­ra­tu­ren og Sør­lands­sen­te­ret.

●● I ste­det for å ar­gu­men­te­re for hvor­for hun me­ner Sør­lands­par­ken og Sør­lands­sen­te­ret skal kon­kur­re­re med Kvad­ra­tu­ren om å etab­le­re og drif­te uli­ke kul­tur og opp­le­vel­ses­in­sti­tu­sjo­ner som kino, svømme­hall, mu­se­er og uli­ke idretts­ak­ti­vi­te­ter, be­nyt­ter hun nær hele spalte­plas­sen til å be­svæ­re seg harm­dir­ren­de over un­der­teg­ne­de. Harm­full, men harm­løst.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.