Fakta

Faedrelandsvennen - - TEMA -

Em­pa­ti

● Em­pa­ti (fra gam­mel­gresk, em­pat­heia) er ev­nen til å set­te seg inn i and­res fø­lel­ses­liv.

● Å ha em­pa­ti med noen in­ne­bæ­rer å kun­ne bru­ke egne er­fa­rin­ger (in­tel­lek­tu­elt for­stå) og and­res ut­trykk for fø­lel­ser (emo­sjo­nelt opp­le­ve) til å opp­fat­te hvor­dan en an­nen har det, men på den and­res pre­mis­ser slik at man ikke tol­ker den and­res fø­lel­ses­liv som om det var ens eget.

● I en em­pa­tisk si­tua­sjon for­står den som har em­pa­ti for en an­nen hvor­dan den­ne opp­le­ver en si­tua­sjon el­ler til­stand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.