Kre­ven­de logistikk med tre barn

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Lun­de-bor­ger­sen for­tel­ler at opp­tre­nin­gen så langt har gått let­te­re enn an­tatt, men at lo­gis­tik­ken som tre­barns­mor har vært kre­ven­de. Yngste­mann, Ma­ri­el­la, er bare ett år .

– Det har vært da­ger hvor jeg bare har hatt lyst til å be­gyn­ne å gri­ne for­di jeg er så sli­ten. Det blir mye, sær­lig med ei på slep hele da­gen. Sam­ti­dig in­ne­bæ­rer tre­nin­gen også en fri­het, og kjær­kom­men egentid, sier Lun­deBor­ger­sen.

– Hva er det du har sav­net på hånd­ball­ba­nen si­den du er vil­lig til å ut­set­te deg for alt det­te?

– Det er et spørs­mål jeg fle­re gan­ger har stilt meg selv. Egent­lig har jeg ikke sav­net noe. Men det som ble ut­slags­gi­ven­de var at jeg fikk spørs­mål om å bi­dra, sam­ti­dig som Katri­ne (Lun­de) kom­mer , og jeg vet at vi får et bra lag. Dess­uten sy­nes jeg hånd­ball er utro­lig moro, sier Lun­deBor­ger­sen.

Og for dem som måt­te lure på om hun sik­ter mot et enda mer sen­sa­sjo­nelt come­back på lands­la­get, sier hun:

– Had­de jeg fått til­bu­det, had­de jeg selv­føl­ge­lig tak­ket ja. Men det er ikke mo­ti­va­sjo­nen. Er du gal?!

Kon­sta­te­rer Kris­ti­ne Lun­deBor­ger­sen, sta­dig mer klar for opp­ga­ven med å er­stat­te lang­tids­ska­de­de Mar­ta To­mac.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Hun har vært grå­ten nær , så sli­ten har hun vært etter øk­te­ne i tre­nings­stu­dio. – Men det er også vel­dig gøy, for­sik­rer Krist­ne Lun­deBor­ger­sen.

DRANGSHOLT FOTO: ÅGE HA­RALD

Kris­ti­ne Lun­de-bor­ger­sen må sjong­le­re rol­len som tre­barns­mor med å tre­ne to øk­ter om da­gen. Her sam­men med ett-årin­gen Ma­ri­el­la.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.