Bus­sen må bli bed­re

Nå tar Ag­der Kol­lek­tiv­tra­fikk vik­ti­ge grep for å øke buss­bru­ken på Ag­der. Det må til hvis vi skal kla­re å øke kol­lek­tiv­bru­ken.

Faedrelandsvennen - - TIRSDAG -

Kris­tian­sand skal ikke ha noen vekst i bil­tra­fik­ken, det for­plik­ter de seg til gjen­nom By­miljø­av­ta­len de skal inn­gå. Der skal kom­mu­ne og fyl­ke sam­ar­bei­de med sta­ten; man skal stan­se veks­ten i bil­tra­fik­ken og der­med få ut­løst stat­li­ge mid­ler til tra­fikk­til­tak.

Ef­fek­ti­vi­tet og hyp­pig­het blir det førs­te sat­sings­om­rå­de for­di Ag­der Kol­lek­tiv­tra­fikk me­ner det­te er de frems­te mo­ti­va­sjo­ne­ne for å vel­ge buss. En rap­port som sel­ska­pet fikk la­get i 2016, vis­te at rute­til­bu­det var den vik­tigs­te dri­ve­ren for om folk vil­le vel­ge bus­sen. Pris kom fak­tisk så langt ned som på sju­en­de plass.

En rap­port som sel­ska­pet fikk la­get i 2016, vis­te at rute­til­bu­det var den vik­tigs­te dri­ve­ren for om folk vil­le vel­ge bus­sen.

For pas­sa­sje­rer som me­ner pris er vik­tig, vi­ser and­re un­der­sø­kel­ser at da er syk­kel el­ler å gå al­ter­na­ti­ver.

For å få ned tids­bru­ken øns­ker Ag­der Kol­lek­tiv­tra­fikk å få enda fle­re av pas­sa­sje­re­ne over på di­gi­ta­le be­ta­lings­løs­nin­ger. Å kjø­pe bil­lett i dø­ren på den gam­mel­dag­se må­ten skal bli en nød­løs­ning. Å be­ta­le med kort om­bord i bus­sen vil også kos­te mer. Men - 30 pro­sent be­ta­ler fort­satt bil­let­ten om­bord i bus­sen. Det må være lov å prø­ve å lok­ke dis­se til å be­ta­le an­ner­le­des. Så len­ge dis­se pas­sa­sje­re­ne, som gjer­ne er eld­re, blir iva­re­tatt med ord­nin­ger som må­neds­kort og hon­nør­ra­batt, me­ner vi det er en na­tur­lig ut­vik­ling i 2017.

Kri­ti­ke­re hev­der at til­ta­ke­ne til Ag­der Kol­lek­tiv­tra­fikk ikke vil mon­ne, all den tid de ikke re­du­se­rer pri­se­ne mer. Miljø­par­ti­et de Grøn­ne, vi­ser til tall fra Hauga­lan­det i Ro­ga­land hvor an­tall buss­pas­sa­sje­rer økte med 40 pro­sent da bil­lett­pri­sen ble re­du­sert til ti kro­ner. Ord­fø­rer Ha­rald Fur­re har i den po­li­tis­ke de­bat­ten vist til at det sam­ti­dig var en om­leg­ging av rute­net­tet, og der­for kan man ikke sik­ker slå fast hva som vir­ket.

Skal man tref­fe godt med til­tak i po­li­tik­ken, er det selv­føl­ge­lig vik­tig å lage virke­mid­ler ba­sert på fak­ta. Man vet at ef­fek­ti­vi­tet og til­bud er sen­tralt og da vir­ker det for­nuf­tig å be­gyn­ne der. Hvis ikke det bi­drar nok, så skal man i miljø­po­li­tik­ken hel­ler ikke være red­de for å prø­ve mer ra­di­ka­le virke­mid­ler - som pris. Godt mil­jø er mye verd.

Rute­til­bud, ef­fek­ti­vi­tet og til­gjen­ge­lig­het er de vik­ti­ge grun­ne­ne for at folk vel­ger buss frem­for bil, vi­ser un­der­sø­kel­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.