Jak­ten på le­de­ren er i gang

Job­ben som pro­sjekt­le­der for Nye Kris­tian­sand ly­ses ut om få da­ger. – Vi sø­ker en per­son som skal ska­pe Nor­ges bes­te kom­mu­ne, sier ord­fø­rer Ha­rald Fur­re (H).

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TONE SANDBERG tone.sandberg@fvn.no

Pro­sjekt­le­de­ren får an­svar for ar­bei­det med å slå sam­men Kris­tian­sand, Søg­ne og Song­da­len, og blir fra 1. ja­nu­ar 2020 selv råd­mann i den nye stor­kom­mu­nen.

– Det er en av de mest kre­ven­de le­der­stil­lin­ge­ne som har vært lyst ut i lands­de­len på len­ge, sier Kris­tian­sands ord­fø­rer Ha­rald Fur­re til Fædre­lands­ven­nen.

Man­dag ble ut­lys­nings­teks­ten klar, og det er ikke småt­te­ri­er po­ten­si­el­le jobb­sø­ke­re skal hans­kes med:

– Vi sø­ker en per­son med am­bi­sjo­ner til å lede den størs­te sam­men­slå­in­gen i kom­mu­ne-nor­ge. Nye Kris­tian­sand vil få 110.000 inn­byg­ge­re, 8500 an­sat­te og være en kjempe­stor virk­som­het med opp mot ti mil­li­ar­der kro­ner i år­lig bud­sjett. Nå skal vi fin­ne en per­son som først skal le­de­sam­men­slå­ing s pro­ses­sen og der­et­ter bli råd­mann. Det er en sær­de­les kom­pleks og kre­ven­de jobb å fyl­le, sier Fur­re.

Fur­re le­der­inn­stil­ling s ut­val­get som skal frem­me for­slag over­for fel­les­nemn­da hvem den nye råd­man­nen bør bli. I ut­val­get sit­ter også Søg­nes ord­fø­rer Astrid Hil­de (Ap), Song­da­lens ord­fø­rer John­ny Grei­bes­land, pluss de til­lits­valg­te Pål Tjøm fra Kris­tian­sand og Are Herdle­vær fra Søg­ne.

HODEJAKT

Hode­je­ger­ne i Se­lection Part­ner skal bi­stå idet prak­tis­ke ar­bei­det, og det kris­tian­sands ba­ser­te re­krut­te­rings by­rå­et ble valgt ut etter en an­buds­kon­kur­ran­se. Å opp­søke in­ter­es­san­te kan­di­da­ter blir en vik­tig del av de­res ar­beid.

– Har dere selv noen gode navn i kik­ker­ten al­le­re­de?

– Det har vi ikke snak­ket om ennå. Vi skal ha et sta­tus­møte i midt­en av au­gust, og da vil det nok bli nevnt noen navn. Men fore­lø­pig er alt åpent, sier Fur­re.

Søk­nads­fris­ten er 1. sep­tem­ber, og må­let er at fel­les­nemn­da for de tre kom­mu­ne­ne skal fore­ta an­set­tel­sen 31. ok­to­ber. Et­ter­som de fles­te har noen må­ne­ders opp­si­gel­ses­tid, an­tar Fur­re at den nye pro­sjekt­le­de­ren vil være på plass i fe­bru­ar 2018.

PROSJEKTORGANISASJON

Inn­til da fun­ge­rer Kris­tian­sands or­ga­ni­sa­sjons­di­rek­tør Eva B. Ås­land som mid­ler­ti­dig pro­sjekt­le­der, og hun er i gang med å rig­ge en prosjektorganisasjon som den nye kos­ten se­ne­re skal lede.

– Pro­sjekt­or­ga­ni­sa­sjo­nen skal be­man­nes opp med res­sur­ser fra alle tre kom­mu­ne­ne. De skal blant an­net kart­leg­ge alle sys­te­mer, le­ve­ran­ser og løs­nin­ger som de tre kom­mu­ne­ne har i de uli­ke sek­to­re­ne. Dis­se skal på et tids­punkt sys sam­men til fel­les­løs­nin­ger, sier Fur­re.

SOMMERSETH SLUTTER

Kris­tian­sands nå­væ­ren­de råd­mann, Tor Sommerseth, for­la­ter 1. fe­bru­ar 2018 stil­lin­gen han har hatt si­den 2003 for å gå over i en jobb som se­nior­råd­gi­ver. Det vil inn­til 1. ja­nu­ar 2020 fort­satt være be­hov for en råd­mann i «gam­le» Kris­tian­sand for å drif­te den ek­sis­te­ren­de kom­mu­nen, og her vil det bli kon­sti­tu­ert en fun­ge­ren­de råd­mann. Hvem det blir, er fore­lø­pig ikke klart.

Nå set­tes alle kref­ter inn på å jak­te på den nye pro­sjekt­le­de­ren:

– Kris­tian­sand ble nett­opp kå­ret til Nor­ges bes­te stor­by på kom­mune­baro­me­te­ret, og både Søg­ne og Song­da­len føl­ger hakk i hæl med gode plas­se­rin­ger. Så den vi le­ter etter, må ha am­bi­sjo­ner om å ska­pe Nor­ges bes­te kom­mu­ne, sier Fur­re.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Kris­tian­sand skal slås sam­men med Søg­ne og Song­da­len 1. ja­nu­ar 2020. Nå sø­kes det etter per­sonen som skal lede ar­bei­det.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

– Det er en av de mest kre­ven­de le­der­stil­lin­ge­ne som har vært lyst ut i lands­de­len på len­ge, sier ord­fø­rer Ha­rald Fur­re (H).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.