FAK­TA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Chris­to­foros Schuff

● Inn­til man­dag prest, små­bru­ker, lek­tor og kom­po­nist bo­satt i Song­da­len.

● Mu­si­ker med fle­re plate­ut­gi­vel­ser.

● Født 6. fe­bru­ar 1979 i Ca­li­for­nia i USA.

● Er gift og har tre barn.

● En­ga­sjert sam­funns­de­bat­tant som har en­ga­sjert seg i alt fra rom­fol­kets ret­tig­he­ter, kirke­asy­lan­ter og flykt­nings­i­tua­sjo­nen i Nor­ge og Euro­pa.

● Har mot­tatt fle­re pri­ser for sitt en­ga­sje­ment for vans­ke­lig­stil­te grup­per.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.