Mi­nis­ter åp­net penge­sek­ken

Faedrelandsvennen - - NYHETER - GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN

Stif­tel­sen Way Back har fått 277.000 kro­ner til å set­te tid­li­ge­re kri­mi­nel­le i ar­beid med å ryd­de skjær­går­den for søp­pel.

Da kli­ma- og miljø­mi­nis­ter Vi­dar Hel­ge­sen mar­ker­te fred­nin­gen av Ny-helle­sund fre­dag, had­de han også med seg over en kvart mil­lion kro­ner til stif­tel­sen Way Back. Way Back job­ber for å hjel­pe straffe­døm­te i ti­den etter at de kom­mer ut av feng­sel.

Nå hå­per de et nytt pro­sjekt kan hol­de or­den i skjær­går­den og i liv­e­ne til de som kom­mer ut av feng­se­let.

– Vi job­ber med rus- og vin­nings­kri­mi­nel­le. Man­ge som blir løs­latt har lite ar­beids­er­fa­ring, og det er ikke lett å få dem inn i and­re opp­ga­ver. Det­te kan gi god ar­beids­tre­ning. Får de sta­bi­le for­hold, kan det bli en god start for dem, sier Odd­leif Røn­ning, dag­lig leder i Way Back i Kris­tian­sand.

TONNEVIS MED SØP­PEL

Ved hjelp av en 49 fots skøy­te stif­tel­sen dis­po­ne­rer, skal Way Back ryd­de buk­ter og vi­ker rundt Kris­tian­sand for søp­pel. Nå som pen­ge­ne er på vei, hå­per de å kun­ne set­te i gang etter fe­rien.

– Vi ser for oss å kun­ne hol­de på i ett års tid med det­te, med et opp­hold på vin­te­ren. Dis­se pen­ge­ne er helt av­gjø­ren­de for at vi får satt i gang, sier Røn­ning.

– For­søp­ling av ha­vet er et av de størs­te miljø­pro­ble­me­ne vi står oven­for. Der­som vi ikke set­ter inn gode til­tak, vil det snart være mer søp­pel enn fisk i ha­vet. Det er vik­tig å for­hind­re at søp­pel en­der opp i ha­vet, men det er også vik­tig å ryd­de opp i det som al­le­re­de fly­ter i fjæ­ra, skri­ver kli­ma- og miljø­mi­nis­ter Vi­dar Hel­ge­sen i en epost til Fædre­lands­ven­nen.

FAK­TA Way Back

● Way Back er en uav­hen­gig stif­tel­se som job­ber for at straffe­døm­te kan leve et liv uten kri­mi­na­li­tet og rus­mis­bruk.

● Way Back ble star­tet i 2002 av inn­sat­te som vil­le bry­te med et møns­ter av å gå inn og ut av feng­sel.

● Kil­de: way­back.no

GIR DEM ET DAGTILBUD

Røn­ning reg­ner med at de skal ryd­de tonnevis av søp­pel gjen­nom året. Men den vik­tigs­te opp­ga­ven for dem er å kun­ne gi ar­beids­tre­ning til dem som har slup­pet ut av feng­sel.

– Det vik­tigs­te er å få dis­se kjapt ut i ar­beids­li­vet, og nå får de et dagtilbud, sier Røn­ning.

Stif­tel­sen fikk per­son­lig be­skjed fra Hel­ge­sen om at de skul­le få 277.000 kro­ner til pro­sjek­tet.

– Det er klart en blir litt små­kry, for det er en evig kamp om å få mid­ler når en dri­ver en stif­tel­se. Det­te er mye pen­ger for oss, sier Røn­ning.

Kli­ma- og miljø­mi­nis­ter Hel­ge­sen sy­nes Way Back er et spen­nen­de pro­sjekt.

– Re­gje­rin­gen vil til­rette­leg­ge for opp­ryd­ding av ma­rin for­søp­ling over hele lan­det. Der­for har vi be­vil­get 60 mil­lio­ner mot ma­rin for­søp­ling. I den sam­men­heng sy­nes jeg Way Back er et spen­nen­de pro­sjekt. Det­te er en grup­pe men­nes­ker som åpen­bart øns­ker å gjø­re en god jobb, og jeg har stor tro på at det­te kan gjø­re en for­skjell her i Kris­tian­sands skjær­gård, sier Hel­ge­sen.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

F.v. Tom­my Hart­vig­sen, Ot­to Pe­der­sen og dag­lig leder Odd­leif Røn­ning i Way Back sam­men med kli­ma- og miljø­mi­nis­ter Vi­dar Hel­ge­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.