Stjal over 100.000 li­ter die­sel og pa­ra­fin

I fle­re år stjal man­nen i 40-åre­ne driv­stoff fra tank­bi­le­ne han kjør­te, og solg­te det vi­de­re til egen for­tje­nes­te. Nå må han i feng­sel.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: CHRISTINA ØSTTVEIT christina.ost­tveit@fvn.no

Kris­tian­sand ting­rett har dømt man­nen til åtte må­ne­der feng­sel for to gro­ve un­der­slag og ett be­dra­ge­ri.

I en pe­rio­de på om lag fire år skal tank­bil­sjå­fø­ren ha stjå­let to­talt 103.000 li­ter die­sel og pa­ra­fin. Man­nen er­kjen­te del­vis straff­skyld da han møt­te i ret­ten i juni.

Man­nen har i fle­re år job­bet som tank­bil­sjå­før for uli­ke sel­ska­per som le­ve­rer pe­tro­le­ums­pro­duk­ter. Iføl­ge dom­men be­gyn­te han å stje­le die­sel og pa­ra­fin for å bed­re fa­mi­li­ens an­streng­te øko­no­mi.

I pe­rio­den ja­nu­ar 2012 til no­vem­ber 2013, da han var inn­leid sjå­før for UNO-X Ener­gi AS, stjal han minst 40.000 li­ter die­sel til inn­kjøps­pris på rundt 260.000 kro­ner.

Fra de­sem­ber 2013 til ok­to­ber 2015 job­bet han for et an­net sel­skap. Han stjal i den­ne pe­rio­den 63.000 li­ter pa­ra­fin og die­sel til inn­kjøps­pris på minst 500.000 kro­ner.

HÅNDSKREVNE KVITTERINGER

Ty­ve­ri­ene ble gjen­nom­ført ved at man­nen le­ver­te mind­re die­sel og pa­ra­fin enn kun­den had­de be­stilt. En kun­de kun­ne for ek­sem­pel bli fak­tu­rert for 1000 li­ter die­sel, men fikk bare le­vert 900 li­ter. Et ukjent an­tall kun­der har der­med be­talt for va­rer de ald­ri fikk.

Som sjå­før var man­nen i 40-åre­ne på­lagt å skri­ve ut kvit­te­ring fra telle­ver­ket, som var in­stal­lert i bi­len. For å skju­le at kun­den fikk mind­re die­sel enn av­talt, le­vert sjå­fø­ren i ste­det en hånd­skre­vet kvit­te­ring med en for­kla­ring om at telle­ver­ket i bi­len ikke vir­ket.

Man­nen før­te en egen over­sikt over hvil­ke meng­der han unn­lot å le­ve­re til kun­de­ne. Han had­de sin egen tank i ga­ra­sjen, men skal også ha hatt et mel­lom­la­ger for fle­re næ­rings­kun­der.

13 BØTELAGT FOR HELERI

Driv­stof­fet han skaf­fet seg, bruk­te han på fa­mi­li­ens egne bi­ler, men han solg­te også vi­de­re til ven­ner og be­kjen­te.

I dom­men kom­mer det fram at man­nen etter hvert opp­ar­bei­det seg en stor kunde­krets. I etter­tid har 13 av dis­se, som po­li­ti­et har spo­ret opp, blitt bøtelagt.

– Dis­se er bøtelagt for uakt­somt heleri. Stør­rel­sen på fore­leg­ge­ne var opp mot 15.000 kro­ner, i til­legg til inn­drag­ning av be­spa­rel­sen, sier po­liti­ad­vo­kat Geir Mag­ne Søfte­land.

Man­nen er­kjen­te del­vis straff­skyld i ret­ten for un­der­sla­ge­ne, men ikke i det om­fan­get som til­ta­len vis­te til.

I ret­ten for­klar­te han blant an­net at det var en del rot med telle­ver­ket i bi­le­ne, slik at det vis­te mer enn fak­tisk le­vert.

På bak­grunn av vitne­for­kla­rin­ger, samt do­ku­men­ta­sjon fra fir­ma­ene, fes­tet ret­ten ikke lit til man­nens for­kla­ring.

– PROFESJONELT UTFØRT

Un­der­sla­ge­ne ble be­skre­vet som gro­ve på grunn av de sto­re be­lø­pe­ne, i til­legg til at man­nen har mis­brukt stil­lin­gen som sjå­før.

I skjer­pen­de ret­ning har ret­ten vekt­lagt at un­der­sla­get var plan­lagt og ka­mu­flert.

– Hand­lin­gen har et profesjonelt preg med bruk av mel­lom­lag­re hos uvi­ten­de kun­der, an­skaf­fel­se av egen tank og han har opp­ar­bei­det seg en ikke ube­ty­de­lig krets av kun­der, he­ter det i dom­men.

I for­mil­den­de ret­ning ble det vekt­lagt at man­nen del­vis er­kjen­te straff­skyld.

I til­legg til feng­sels­straf­fen er han dømt til å be­ta­le 75.000 kro­ner i er­stat­ning til et fir­ma han job­bet for, for å ha skre­vet opp ti­mer der han ikke job­bet.

OM­FAN­GET BLE NEDJUSTERT

Man­nen er også dømt til å be­ta­le sta­ten 760.000 kro­ner, som er den an­slåt­te ver­di­en på driv­stof­fet han un­der­slo.

Tank­bil­sjå­fø­rens for­sva­rer, Pål Ar­ne Ei­de, sier til Fædre­lands­ven­nen at de ikke har be­stemt seg for om dom­men skal an­kes.

– Det er ikke tatt noe stand­punkt om det­te fore­lø­pig, sier Ei­de.

Han er til­freds med at om­fan­get av un­der­sla­get ble nedjustert noe i ret­ten.

– Be­lø­pet i inn­drag­ning for ut­byt­tet gjen­spei­ler pro­ble­met i sa­ken, om hvor sto­re meng­der som ble un­der­slått. Be­lø­pet på 760.000 var noe la­ve­re enn det som først ble satt, og det er han for­nøyd med, leg­ger Ei­de til.

FOTO: ELLEFSEN, KRISTIN

Fra ja­nu­ar 2012 til no­vem­ber 2013 skal tank­bil­sjå­fø­ren ha stjå­let 40.000 li­ter die­sel og pa­ra­fin fra Uno-x Ener­gi AS. Driv­stof­fet ble hen­tet her på Krood­den og and­re ste­der, men det var ikke all­tid hele las­ten kom fram til kun­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.