Euro­prisar­ving fikk en­de­lig solgt luk­sus­hyt­ta

To om­gan­ger med pris­kutt måt­te til før Euro­pris-ar­ving Dag Høi­li fikk solgt luk­sus­hyt­ta i Blind­leia.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRISTINA ØSTTVEIT

Det mel­der Da­gens Næ­rings­liv.

Dag Høi­lis fri­tids­ei­en­dom Kam­pe­da­len i Blind­leia ble til slutt solgt for 29,9 mil­lio­ner kro­ner.

Eien­doms­meg­ler og part­ner i Ak­tiv Eien­doms­meg­ling, Erik Ste­en, be­kref­ter sal­get over­for avi­sen.

– Jeg har dess­ver­re munn­kurv når det kom­mer til hvem som har kjøpt ei­en­dom­men. Jeg kan si det er en tri­ve­lig kar. Vi har vært i for­hand­lin­ger med kjø­per i cir­ka én må­ned, sier Ste­en.

Hyt­ta ble først lagt ut for salg høs­ten 2015 med en pris­lapp på 40 mil­lio­ner kro­ner. Året etter ble den truk­ket fra mar­ke­det etter til­syn fra kom­mu­nen.

I fe­bru­ar i år ble luk­sus­ei­en­dom­men igjen lagt ut for salg, den­ne gan­gen til 36 mil­lio­ner kro­ner.

Noen må­ne­der sen­de­re meld­te Da­gens Næ­rings­liv at pri­sen på Blind­leia-ei­en­dom­men var yt­ter­li­ge­re satt ned til 29,8 mil­lio­ner. Der­med er pri­sen dum­pet med nær­me­re 10 mil­lio­ner etter at hyt­ta ble lagt ut for salg førs­te gang.

Dag Høi­li kjøp­te Kam­pe­da­len for fem år side for 18 mil­lio­ner kro­ner, og har si­den den gang to­tal­tre­no­vert ho­ved­hu­set.

Det vis­te seg at byg­nin­ge­ne had­de om­fat­ten­de ska­der, som råte- mugg- og muse­ska­der. Han krev­de da til­bake­be­talt 3,9 mil­lio­ner kro­ner av kjøpe­sum­men og gikk til sak.

Ag­der lag­manns­rett døm­te ei­e­ren til å be­ta­le 2,5 mil­lio­ner kro­ner. Dom­men ble an­ket, og ei­e­ren ble til slutt dømt til å be­ta­le 910.000 kro­ner i av­slag på kjøpe­sum­men.

Ei­en­dom­men, som er på 12–13 mål, har egen sand­strand, 86 me­ter strand­lin­je og dyp­vanns­bryg­ge.

Dag Høi­li har ikke be­svart Fædre­lands­ven­nens hen­ven­del­ser man­dag etter­mid­dag.

MATS HOLST FOTO:

Euro­pris-ar­ving Dag Høi­li har en­de­lig fått solgt luk­sus­hyt­ta i Blind­leia.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.