Vi vil gå på sko­le med nord­menn.

Un­ge flykt­nin­ger sli­ter med å bli in­te­grert i sam­fun­net når de går på egne sko­ler iføl­ge en rap­port KS har be­stilt fra PWC. De fore­slår å la ung­dom­me­ne gå rett i mot­taks­klas­ser på nors­ke sko­ler.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KRIS­TIAN­SAND

I et bo­fel­les­skap på Lund sit­ter 16-årin­ge­ne Ah­mad­zaqi Bermkhail og Ta­ze Gul Udok­hail i so­fa­en og bren­ner in­ne med et stort øns­ke.

– Vi vil gå på sko­le med and­re nord­menn. Vi vil lære norsk og få nors­ke ven­ner, sier Udok­hail.

De to af­gha­ner­ne har bak seg ett år på Mot­taks­sko­len i Kris­tian­sand etter at de kom som ens­li­ge mindre­åri­ge asyl­sø­ke­re. De for­tel­ler om skole­da­ger hvor de ikke har kon­takt med nord­menn.

– Du hø­rer ikke norsk på sko­len uten­om fra læ­re­ren, sier Udok­hail.

I en rap­port PWC la fram for KS for noen må­ne­der si­den un­der­søk­te de hvil­ke til­tak som kun­ne frem­me in­te­gre­ring av ens­li­ge mindre­åri­ge flykt­nin­ger. Og et av til­ta­ke­ne er å få ung­dom­me­ne ut i sko­ler med nors­ke ele­ver.

– De fles­te som job­ber med den­ne grup­pa me­ner at det hem­mer in­te­gre­ring at de ikke går på sko­le sam­men med nors­ke. Det hand­ler ikke om at kva­li­te­ten på mot­taks­sko­le­ne og vok­sen­opp­læ­rin­gen er dår­lig, men om at de øns­ker å bli kjent med norsk ung­dom, sier Jor­unn Øvst­hus Bor­ger­sen, råd­gi­ver i PWC.

NOEN FELLES FAG

I Kris­tian­sand vil de som er i grunn­skole­al­der gå på Mot­taks­sko­len i inn­til to år for å få opp­læ­ring i språk og fag. Når de er i al­der for vi­dere­gå­en­de sko­le, skal de på Vok­sen­opp­læ­rin­gen.

– Bare å kun­ne sam­lo­ka­li­se­re dem på sam­me sko­ler som nord­menn og få til noen fag sam­men som gym, vil være po­si­tivt. Fyl­kes­kom­mu­ne­ne må ta an­svar og sam­ar­bei­de bed­re med kom­mu­ne­ne for å sik­re et hel­het­lig skole­til­bud til dis­se ung­dom­me­ne. Det er hem­men­de for in­te­gre­rin­gen når ung­dom­me­ne ikke får gå på sko­le med norsk ung­dom, sier Øvst­hus Bor­ger­sen.

I Lar­vik og Dram­men er for ek­sem­pel noen klas­ser sam­lo­ka­li­sert, og ele­ve­ne mø­ter nors­ke ung­dom­mer i fri­mi­nut­te­ne.

– Det­te er et godt ek­sem­pel som fle­re bur­de føl­ge, sier Øvst­hus Bor­ger­sen.

VURDERER AL­TER­NA­TI­VER

– In­ten­sjo­nen og for­må­let med en mot­taks­sko­le i Kris­tian­sand har vært å ha god kva­li­tet på norsk­opp­læ­rin­gen når de kom­mer. Så har vi sett at når du er på Mot­taks­sko­len med and­re som ikke snak­ker norsk, blir du ikke så lett in­te­grert. Her må man veie opp mot hver­and­re, sier kon­sti­tu­ert opp­vekst­sjef Svein Ove Ue­land i Kris­tian­sand kom­mu­ne.

Han for­tel­ler at opp­vekst­sty­ret der­for har bedt om at det ut­re­des kon­se­kven­ser ved å inn­føre mot­taks­klas­ser på en­kel­te sko­ler.

TROR IKKE DET VIL FUNGERE

Rek­tor ved Mot­taks­sko­len, Kris­ti­an Aamodt, for­tel­ler at man­ge av dem som kom­mer har li­ten el­ler in­gen skole­gang. Han me­ner ung­dom­me­ne tren­ger ti­den på Mot­taks­sko­len.

– Man­ge av dis­se øns­ker å gå på en norsk sko­le for det so­sia­le, men de vil­le ikke for­stått noe der på grunn av språk og fag­lig nivå. I ste­det for å spre res­sur­se­ne slik at de kan­skje had­de fått hjelp to til tre ti­mer i uka, får de her hjelp 30 ti­mer i uka, sier Aamodt.

Han på­pe­ker at sko­len har an­svar for bar­na bare åtte pro­sent av årets ti­mer, og me­ner der­for det so­sia­le bør iva­re­tas and­re ste­der.

– Man har er­fa­rin­ger fra Trond­heim hvor man plas­ser­te dem i van­li­ge ung­doms­sko­ler, men de ble ikke in­te­grert li­ke­vel, for­di språk er kom­mu­ni­ka­sjon, og det må på plass først, sier Aamodt.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Ah­mad­zaqui Bermkhail t.v. og Ta­ze Gul Udok­hail hå­per sys­te­met kan bli lagt opp slik at de kom­mer inn i norsk sko­le.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Jor­unn Øvst­hus Bor­ger­sen har un­der­søkt hvil­ke til­tak som kan frem­me in­te­gre­ring, og me­ner ung­dom­me­ne må få gå på sko­le med and­re nord­menn. Her sam­men med f.v. Ta­ze Gul Udok­hail, Ah­mad­zaqui Bermkhail og opp­vekst­sjef Svein Ove Ue­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.