– Ny ord­ning gir dår­li­ge­re in­te­gre­ring

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

I de­sem­ber i fjor end­ret sta­ten må­ten kom­mu­ne­ne fikk pen­ger på for å bo­set­te ens­li­ge mindre­åri­ge som har fått opp­holds­til­la­tel­se. I ste­det for å få re­fun­dert ut­gif­te­ne kom­mu­nen had­de, fikk man nå et fast be­løp be­stemt ut fra al­der.

– Kom­mu­ne­ne vi snak­ket med pek­te på at en slik stykk­pris­fi­nan­sie­ring kan gå ut over kva­li­te­ten på til­bu­det. Kom­mu­ne­ne får nå støt­te ut fra al­der og ikke nød­ven­dig­vis be­hov. Fle­re av kom­mu­ne­ne fryk­ter det fø­rer til at man pusher ung­dom­mer for tid­lig ut fra bo­fel­les­skap for­di man ikke har råd. Det vil gå ut over in­te­gre­rin­gen, sier Øvst­hus Bor­ger­sen.

I dag bru­ker man i stor grad bo­fel­les­skap med fire til seks ung­dom­mer i et hus med døgn­be­man­ning. Et al­ter­na­tiv er at ung­dom­me­ne bor i hyb­ler og får opp­føl­ging noen ti­mer i uka. Svein Ove Ue­land sier kom­mu­nen i dag bru­ker mer pen­ger enn man får i til­skudd fra sta­ten i pe­rio­den ung­dom­me­ne bor i bo­fel­les­ska­pet.

– Ut­ford­rin­gen med den­ne løs­nin­gen vil kun­ne være at det blir et press på leng­den ung­dom­me­ne kan være i bo­fel­les­skap, for­tel­ler Ue­land.

Ani­ta Amund­sen er av­de­lings­le­der for to bo­fel­les­skap.

– Her har vi 24 ti­mers be­man­ning hvor per­so­na­let flyt­ter inn to døgn om gan­gen. På en hy­bel med til­syn har man time­ba­sert opp­føl­ging, men de kla­rer seg mer ale­ne, sier Amund­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.