En kvin­ne med bein i nesa

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: kristin.ol­sen@fvn.no

ge styre­med­lem i Af­ghansk for­ening i Ag­der, og her en­ga­sje­rer hun seg sterkt for like­stil­ling og kvin­ners ret­tig­he­ter.

– Hvor­for er ar­bei­det du gjør vik­tig?

– For­di jeg har vært i Af­gha­ni­stan, og jeg vet hvor­dan kvin­ne­ne har det der. Dess­ver­re be­tyr kvin­ner in­gen­ting i Af­gha­ni­stan, alle med makt er menn, sier hun, og for­tel­ler at hun øns­ker å job­be med å vise kvin­ner alle mu­lig­he­te­ne som fin­nes for dem i Nor­ge.

VIL GI DRØM­MER BEN å STÅ På

Ak­ba­ri er som nevnt en tra­vel dame, og til høs­ten står hun også i spis­sen for pro­sjek­tet «If you try, you can fly». Hen­sik­ten er å in­spi­re­re un­ge flykt­nin­ger til å set­te seg mål å nå, og ide­en til pro­sjek­tet fikk hun da hun så ma­le­ri­ene beste­ven­nen Ali had­de la­get.

– Det var så fint! Jeg be­stem­te meg for at vi kan vise frem ar­bei­det hans, så and­re ung­dom­mer kan se at de også kan gjø­re noe sånt. Ung­dom­mer tren­ger all­tid noe som kan gi dem ener­gi til å gå vi­de­re i sitt liv, sier Ak­ba­ri.

Med seg i pro­sjek­tet har hun

❞ Ung­dom­mer tren­ger all­tid noe som kan gi dem ener­gi til å gå vi­de­re i sitt liv.

blant an­net fått bok­se­ren Jam­s­hid Naza­ri, og fot­ball­spil­ler Bel­al Arezou, som beg­ge skal for­tel­le om hvor­dan det var å være ny i Nor­ge, og hvor­dan de job­bet seg

Fe­reshta Ak­ba­ri

● Styre­med­lem i Af­ghansk råd i Lillesand.

● 19 år. Blir 20 i no­vem­ber, og gle­der seg vel­dig til det.

● Bor i Lillesand med mor, tre brød­re, og en lille­søs­ter på 10 må­ne­der.

● Skal be­gyn­ne på sis­te året på Møg­le­stu Vi­dere­gå­en­de sko­le til høs­ten, og vil si­den stu­de­re til å bli di­plo­mat.

● For­bil­de: Mam­ma.

Som­mer­lek­ty­ren:

Le­ser vel­dig

● lite bø­ker for ti­den.

● Oslo og Lillesand. Og Kris­tian­sand, da!

● Øl og qa­bu­li pa­law (Af­ghansk rett med ris og grønn­sa­ker).

● Var­me! Og selv­føl­ge­lig: ke­bab, øl og stran­da.

Som­mer­ste­det: Som­mer­ma­ten/drik­ken: Ikke en som­mer uten:

FOTO: KRISTIN OL­SEN

Fe­reshta Ak­ba­ri har opp­nådd mye i en al­der av 19. Hun gle­der seg til job­be vi­de­re med kvin­ners ret­tig­he­ter i ti­den som kom­mer.

FOTO: KRISTIN OL­SEN

For Fe­reshta Ak­ba­ri er fa­mi­li­en det al­ler vik­tigs­te. Her hjem­me i Lillesand sam­men med lille­søs­ter Dia­na på 10 må­ne­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.