Fær­re druk­net i førs­te halv­år

38 per­soner druk­net her i lan­det i førs­te halv­år, seks fær­re enn i de førs­te seks må­ne­de­ne i fjor. Menn over 50 år er over­re­pre­sen­tert i sta­ti­stik­ken.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

I juni druk­net ti per­soner i Nor­ge, ni menn og en kvin­ne. Det er to fle­re enn i juni i fjor. Tre av dem som druk­net i juni var uten­lands­ke stats­bor­ge­re som om­kom mens de fisket.

Druk­nings­ulyk­ke­ne er jevnt for­delt over lan­det. I juni mis­tet to per­soner li­vet i druk­nings­ulyk­ker i Nord­land, mens én per­son druk­net i Mø­re og Roms­dal, Troms, Horda­land, Sør-trøn­de­lag, Finn­mark, Vest­fold, Akers­hus og Tele­mark, vi­ser sta­ti­stik­ken fra Red­nings­sel­ska­pet.

Av de ti som druk­net, er det kjent at to had­de red­nings­vest, én ikke, mens det ikke fore­lig­ger opp­lys­nin­ger for de sju and­re.

Tolv av druk­nings­ulyk­ke­ne i førs­te halv­år har skjedd i for­bin­del­se med bruk av fri­tids­båt, mens ni skjed­de etter fall fra land/ bryg­ge.

Seks av de 38 som druk­net i årets førs­te seks må­ne­der, var uten­lands­ke stats­bor­ge­re. Tre kom fra Tysk­land, en fra Po­len, en fra Sve­ri­ge, mens na­sjo­na­li­te­ten for den sjet­te blir opp­gitt som til «øst­euro­pe­isk».

Det er ikke opp­lyst om noen av dem som druk­net i førs­te halv­år var på­vir­ket av al­ko­hol.

FOREBYGGING

Red­nings­sel­ska­pet har satt inn fle­re til­tak for å fore­byg­ge drukning, spe­si­elt til­tak ret­tet mot barn og un­ge.

– Vi har blant an­net en egen som­mer­sko­le for barn mel­lom ni og 12 år der vi læ­rer bort sjø­vett, og der rundt tu­sen barn kys­ten rundt del­tar, sier Tor­geir Ner­gaard Berg, som job­ber med kurs, opp­læ­ring og fore­byg­gen­de ar­beid i Red­nings­sel­ska­pet.

Red­nings­sel­ska­pet har også som­mer­leir både på land og til sjøs for un­ge mel­lom 14 og 18 år der de kan ta båt­fø­rer­prø­ve. De har også ut­ar­bei­det sjø­vetts­opp­læ­rings­til­tak for ele­ver fra 1. til 10. skole­trinn.

– Alle våre red­nings­skøy­ter er ute nå i som­mer og vi har skip­per­mø­ter langs kys­ten hvor vi til­byr folk som skal krys­se far­li­ge strek­nin­ger å kom­me og snak­ke med våre er­far­ne skip­pe­re, sier Berg.

SJEKK VESTEN

Han min­ner alle som skal fer­des på sjø­en om at det er vik­tig å sjek­ke red­nings­ves­ten.

– De nye opp­blås­ba­re ves­te­ne må sjek­kes år­lig, sier Berg.

Vest med fas­te flyte­ele­men­ter er mest ut­bredt i Nor­ge, men opp­blås­ba­re red­nings­ves­ter ha­ler inn­på. 40 pro­sent har i dag opp­blås­bar red­nings­vest. En bru­ker­un­der­sø­kel­se Di­rek­to­ra­tet for sam­funns­sik­ker­het og be­red­skap har utført i sam­ar­beid med Red­nings­sel­ska­pet vi­ser at en av tre ald­ri kon­trol­le­re red­nings­ves­ten.

– Så man­ge som ni av ti vet ikke hvor­dan den opp­blås­ba­re red­nings­ves­ten, po­pu­lært kalt pølse­vest, skal ved­li­ke­hol­des. Det kan bety falsk trygg­het å gå med en opp­blås­bar red­nings­vest som det ikke er sjek­ket at fun­ge­rer, sier Tor­geir Ner­gaard Berg.

FOTO: NTB SCANPIX

Menn over 50 å er over­rep­sen­tert i sta­ti­stik­ken for druk­nings­ofre. Red­nings­sel­ska­pet opp­ford­rer alle til å sjek­ke red­nings­ves­ten . Her fra en ulyk­ke ved Hve­ren­buk­ta i Oslo­fjor­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.