Ukrai­na til Nato in­nen 2020

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Ukrai­na lo­ver å pres­se på med re­for­mer for å gjø­re seg spi­se­lig som kan­di­dat til med­lem­skap i Nato. Må­let er å opp­fyl­le Natos stan­dard in­nen 2020.

Det sa Ukrai­nas pre­si­dent Pe­tro Poro­sjen­ko da han fikk be­søk av Natos ge­ne­ral­sek­re­tær Jens Stol­ten­berg i Kiev man­dag.

Et bredt re­form­pro­gram er i gang, og na­sjo­nal­for­sam­lin­gen har gitt klar støt­te til Nato-med­lem­skap som det en­de­li­ge må­let, for­tal­te Poro­sjen­ko. Iføl­ge ham har Ukrai­na inn­sett at sik­ker­he­ten i lan­det kun kan styr­kes gjen­nom sam­ar­beid med Nato.

– Og med­lem­skap i Nato vil være en ga­ran­ti for den sik­ker­he­ten, sa han.

Stol­ten­berg kom ikke med løf­ter om ja fra Natos side.

FOTO: EFREM LUKATSKY

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.