8000 eva­ku­ert fra bran­ner

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Nær­me­re 8000 men­nes­ker har blitt tvun­get til å for­la­te hjem­me­ne sine un­der en he­te­bøl­ge som har ut­løst fle­re stør­re skog­bran­ner rundt om i Ca­li­for­nia.

Tu­sen­vis av brann­folk kjem­per mot 14 stør­re skog­bran­ner rundt om i USAS mest be­fol­ke­de del­stat, opp­ly­ser de­par­te­men­tet for skog- og brann­be­skyt­tel­se i Ca­li­for­nia. Meste­par­ten av det sør­li­ge Ca­li­for­nia, in­klu­si­ve stor­byen Los Angeles, har vært ram­met av en mas­siv he­te­bøl­ge. Tem­pe­ra­tu­re­ne lig­ger jevnt over 37 gra­der og nær­mer seg 40 gra­der en­kel­te ste­der. Brann­ve­se­net har mi­ni­mal kontroll på bran­ne­ne. Også i and­re de­ler av det vest­li­ge USA, i Co­lo­ra­do, Ari­zo­na, Ore­gon og Ne­va­da, er folk eva­ku­ert fra skog­bran­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.