Po­li­ti­et fjer­net lei­ren

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TARJEI LEER-SALVESEN

350 po­liti­folk fjer­net i hel­gen lei­ren i Pa­ris der Fædre­lands­ven­nen traff un­ge af­gha­ne­re som var på flukt fra nors­ke mot­tak.

– Po­li­ti­et sam­let dem sam­men alle sam­men, og har spredt dem til nye ste­der.

Det for­tel­ler Na­sim Rezai, en av ung­gut­te­ne fra Af­gha­ni­stan som en pe­rio­de bod­de i Lillesand. I vin­ter var han og kom­pi­sen Asad en av man­ge af­gha­ne­re som bod­de på gata nord i Pa­ris, ved Por­te de la Chapel­le. Selv fikk han i vår plass på et hos­pits og slip­per å bo på gata mer.

Den frans­ke avi­sen Li­be­ra­tion skri­ver at nær­me­re 2800 mi­gran­ter ble fjer­net fra om­rå­det.

Da Fædre­lands­ven­nen be- søk­te Por­te de la Chapel­le i juni, var det søp­pel over­alt. Om­rå­det var do­mi­nert av af­ghans­ke un­ge menn som bod­de på gata, i håp om å få re­gist­rert seg i en telt­leir og kom­me vi­de­re med søk­nads­pro­ses­sen sin.

Det had­de brutt ut en epi­de­mi av skabb blant flykt­nin­ge­ne. Om­rå­det lig­ger mel­lom en leir for rom­folk og en park do­mi­nert av frans­ke nar­ko­ma­ne.

Myn­dig­he­te­ne øns­ket bed­re kontroll over om­rå­det og men­te de hy­gi­ens­ke stan­dar­de­ne var uak­sep­tab­le. Det ble der­for satt inn en po­liti­styr­ke på 350 per­soner for å ryd­de om­rå­det ef­fek­tivt.

Man­dag rap­por­te­rer nett­ste­det Pa­ri­si­an og avi­sen Le Fi­ga­ro at hundre­vis av af­ghans­ke flykt­nin­ger er til­ba­ke i det sam­me om­rå­det og har slått seg ned på nytt i man­gel av al­ter­na­ti­ver.

FOTO: NTB SCANPIX

Fre­dag fjer­net fransk po­li­ti­et alle flykt­nin­ge­ne som had­de sam­let seg ved Por­te de la Chapel­le nord i Pa­ris. i hel­gen har de for­søkt å ryd­de om­rå­det, hvor det fløt av søp­pel og man­ge bod­de på gata.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Ved Por­te de la Chapel­le nord i Pa­ris be­søk­te Fædre­lands­ven­nen i juni en rek­ke un­ge af­gha­ne­re som bod­de på gata. Fle­re av dem had­de vært i nors­ke mot­tak, man­ge på Sør­lan­det, før de flyk­tet vi­de­re til Frank­ri­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.