Liu Xia­o­bos til­stand er for­ver­ret

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Til­stan­den til den kreft­syke no­bel­pris­vin­ne­ren og dis­si­den­ten Liu Xia­o­bo er nå kri­tisk, opp­ly­ser det ki­ne­sis­ke syke­hu­set hvor han er inn­lagt.

Syke­hu­set i Shenyang opp­ly­ser at fa­mi­li­en er in­for­mert om at det kan bli ak­tu­elt å over­fø­re 61-årin­gen til akutt­av­de­lin­gen.

Liu, som ble til­delt No­bels freds­pris i 2010, ble dia­gnos­ti­sert med langt frem­skre­det le­ver­kreft i mai.

Lør­dag sa syke­hu­set i en ut­ta­lel­se at Liu er for syk til å rei­se til ut­lan­det for be­hand­ling. To le­ger fra USA og Tysk­land som be­søk­te 61-årin­gen sam­me dag, sa imid­ler­tid at det vil være trygt for Liu å få be­hand­ling i ut­lan­det, slik han selv øns­ker.

Iføl­ge fa­mi­lie­med­lem­mer som var til ste­de, be­kref­tet Liu over­for de uten­lands­ke le­ge­ne at han øns­ker å få rei­se til ut­lan­det for å få be­hand­ling.

FOTO: ANDY WONG

Syke­hu­set i byen Shenyang gikk i slut­ten av juni ut med en vi­deo av Liu Xia­o­bo som får medi­sinsk be­hand­ling.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.