17 atom­re­ak­to­rer kan sten­ges

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Nes­ten en tre­del av Frank­ri­kes atom­re­ak­to­rer kan bli stengt, iføl­ge lan­dets nye miljø­mi­nis­ter Ni­co­las Hu­lot.

– Det kan bli så man­ge som 17 re­ak­to­rer, men vi må se nær­me­re på det, sa Hu­lot til ra­dio­ka­na­len RTL man­dag. Der­med be­kref­tet han at den nye re­gje­rin­gen til pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron øns­ker å føl- ge den for­ri­ge re­gje­rin­gens mål­set­ting om å re­du­se­re bru­ken av atom­kraft. Pla­nen er å re­du­se­re an­de­len atom­kraft i Frank­ri­ke fra 75 til 50 pro­sent in­nen 2025. Atom­kraft har svært lave ut­slipp av klima­gas­ser, men brukt atom­bren­sel kan være svært dyrt å lag­re og for­år­sa­ke sto­re lo­ka­le miljø­pro­ble­mer. Støt­ten til kjerne­kraf­ten sank be­ty­de­lig etter Fu­kus­hi­ma-ulyk­ken i Ja­pan i 2011.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.