Crui­ser inn i nytt mar­ked

Flekke­fjord­sel­ska­pet AF Off­shore Ae­ron­mol­li­er hå­per cruise­mar­ke­det skal gi dem nye bein å stå på etter at en stor kon­trakt til Jo­han Sverd­ru­p­ut­byg­gin­gen snart er full­ført.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: TORBJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no

– Vi ble som man­ge and­re hardt ram­met av ol­je­ned­tu­ren, og har måt­tet ta fle­re grep for å om­stil­le oss. Kon­trak­ten med Ul­stein Group om å de­sig­ne og le­ve­re var­me- og ven­ti­la­sjons­an­legg til et mind­re cruise­skip er der­for en vik­tig mile­pæl, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Hei­di Nag Flik­ka i AF Off­shore Ae­ron­mol­li­er.

I rene kro­ner er cruise­kon­trak­ten i stør­rel­ses­or­den ti mil­lio­ner kro­ner, men AF Off­shore Ae­ron­Mol­li­er har mu­lig­het til le­ve­ran­ser til yt­ter­li­ge­re ni skip.

Sel­ska­pet som også har vært gjen­nom ned­be­man­nin­ger, har i dag rundt 100 an­sat­te for­delt på 50 i Flekkefjord, ti i Shang­hai og til sam­men 40 i Stav­an­ger og Ber­gen.

OVERSKUDD I KRISEÅR

AF Off­shore Ae­ron­mol­li­er had­de i 2016 et re­sul­tat før skatt på 10,8 mil­lio­ner kro­ner, og en om­set­ning på 487 mil­lio­ner kro­ner.

Hei­di Nag Flik­ka leg­ger ikke skjul på at kon­trak­ten med Stat­oil om le­ve­ran­ser til den sto­re Jo­han Sverd­rup-ut­byg­gin­gen i Nord­sjø­en, har mye av æren for sel­ska­pets po­si­ti­ve re­sul­tat i fjor. 2016 var som kjent vært et svært tøft år for man­ge i olje­le­ve­ran­dør­in­du­stri­en.

– Jo­han Sverd­rup-kon­trak­ten var kre­ven­de i den for­stand at vi måt­te for­hol­de oss til en hel skog av un­der­le­ve­ran­dø­rer. Vi er der­for stol­te av at vi klar­te å le­ve­re både til av­talt tid og helt uten kva­li­tets­av­vik, sier Hei­di Nag Flik­ka.

SOLID EIER I RYGGEN

AF Off­shore Ae­ron­mol­li­er er en del av den børs­no­ter­te en­tre­pre­nør- og in­du­stri­kon­ser­net AFGrup­pen.

– Da ol­je­ned­tu­ren ram­met vår bran­sje var det godt å ha en stor og øko­no­misk solid eier i ryggen. Af-grup­pen ga oss full opp­bak­king og had­de tro på at vi skul­le ri stor­men av, sier Hei­di Nag Flik­ka.

Selv om ned­tu­ren i olje­sek­to­ren ser ut til å ha stop­pet opp, tror Hei­di Nag Flik­ka det vil ta en stund før mar­ke­det tar seg ve­sent­lig opp. Sam­ti­dig som sel­ska­pet ser etter nye mu­lig­he­ter i ma­ri­tim sek­tor, øker de sat­sin­gen på land og sø­ker i den for­bin­del­se etter nye med­ar­bei­de­re for også å kun­ne til­by pro­sjek­te­ring av rør- og el-sys­te­mer.

– Vi har al­le­re­de gode mar­keds­an­de­ler på le­ve­ran­ser av varme­og ven­ti­la­sjon til rigg og fas­te in­stal­la­sjo­ner i Nord­sjø­en, og vil der­for prø­ve oss off­shore and­re ste­der i verden. Vi hå­per å kun­ne trek­ke veks­ler på vårt in­ter­na­sjo­na­le kon­takt­nett og er­fa­ring fra ma­ri­tim sek­tor, sier hun.

ENGINEERINGSSELSKAP

Med unn­tak pro­duk­sjon av sty­rings­tav­ler som be­drif­ten øns­ker å ha full kontroll over, får AF Off­shore Ae­ron­mol­li­er pro­du­sert og mon­tert alt ut­styr som de de­sig­ner hos un­der­le­ve­ran­dø­rer over sto­re de­ler av verden.

En del av ut­sty­ret kom­mer inn­om for pak­king og vi­dere­sen­ding ved be­drif­tens lo­gis­tikk­lager i Nu­lands­vika ved E 39 i Flekkefjord.

FOTO: UL­STEIN GROUP

Slik vil det Ul­stein Group-de­sig­ne­de cruise­ski­pet som Flekkefjord-ba­ser­te AF Off­shore Ae­ron­mol­li­er skal de­sig­ne og le­ve­re var­me- og ven­ti­la­sjons­an­legg til, se ut.

BJØRN WITZØE FOTO: TOR-

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Hei­di Nag Flik­ka sier inn­pas­set i cruise­skip­mar­ke­det er en vik­tig mile­pæl for AF Off­shore Ae­ron­mol­li­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.