Fædre­lands­ven­nen fra pluss til mi­nus

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Schibsted Nor­ges fire abon­ne­ments­me­die­hus måt­te se om­set­nin­gen fal­le 242 mil­lio­ner i fjor. For Fædre­lands­ven­nen gikk drifts­re­sul­tat fra seks mil­lio­ner i pluss i 2015 til to mil­lio­ner i mi­nus i 2016.

– For oss som for alle and­re i bran­sjen er det fall i an­nonse­inn­tek­te­ne som tyn­ger. Så kom­pen­se­rer vi noe med økte abon­ne­ments­inn­tek­ter, men ikke nok, sier sjef­re­dak­tør i Fædre­lands­ven­nen Ei­vind Ljø­stad.

Sør­lan­dets størs­te medie­hus måt­te nem­lig se både om­set­ning og re­sul­tat fal­le i fjor. Drifts­inn­tek­te­ne falt fra 259 mil­lio­ner i 2015 til 235 mil­lio­ner kro­ner i 2016, mens drifts­re­sul­ta­tet snud­de fra 5,9 mil­lio­ner i pluss til 2,1 mil­lio­ner i mi­nus i sam­me pe­rio­de.

– 20 MILL. I RE­SUL­TAT FØR SKATT

– Ser man de sis­te åre­ne un­der ett har vi svingt mel­lom små over- og un­der­skudd. I den sto­re trans­for­ma­sjo­nen som media er in­ne i for ti­den, får vi også lov til å dri­ve med små mar­gi­ner av våre ei­ere. Jeg er kom­for­ta­bel med at vi dri­ver sunt og for­nuf­tig, så vil vi først litt inn i 2020-åre­ne se om vi har lyk­kes, me­ner Ljø­stad.

At re­sul­tat før skatt end­te på hele 20 mil­lio­ner i mi­nus, for­kla­rer han med fi­nans­tek­nis­ke fø­rin­ger.

– Ge­vins­ten av sal­get av dat­ter­sel­ska­pe­ne våre frem­kom­mer ikke. Det gjør der­imot ned­skriv­nin­gen av ver­di­er på om­lag 15 mil­lio­ner på Kris­tian­sand avis, som vi fort­satt eier, for­kla­rer sjef­re­dak­tø­ren.

SCHIBSTED I PLUSS

To­talt le­ver­te Af­ten­pos­ten, Ber­gens Ti­den­de, Stav­an­ger Af­ten­blad og Fædre­lands­ven­nen et re­sul­tat før skatt på 117 mil­lio­ner kro­ner av en drifts­om­set­ning på 2,6 mil­li­ar­der i 2016. Sam­men­lig­net med året før falt drifts­inn­tek­te­ne og re­sul­tat før skatt med hen­holds­vis 242 og 286 mil­lio­ner kro­ner.

2016 var for­øv­rig førs­te år re­sul­ta­te­ne for de fire abon­ne­ments­me­die­hu­se­ne vur­de­res sam­let i lys av om­or­ga­ni­se­rin­gen som fant sted i medie­kon­ser­net i fjor.

– Det spe­si­el­le for 2016-re­sul­ta­tet er nett­opp at vi rap­por­te­rer på felles bunn­lin­je. Med tan­ke på de enor­me end­rin­ge­ne me­ner jeg vi kan være for­nøyd med re­sul­ta­tet, sier Ljø­stad.

Noe kon­sern­sjef i Schibsted Nor­ge, Did­rik Munch, også er enig i.

– 2016-re­sul­ta­tet for våre fire medie­kon­sern, in­klu­dert dat­ter­sel­ska­per, vi­ser at vi har en sunn og god drift i alle sel­ska­pe­ne. To­talt end­te EBITDA (drifts­over­skudd før ren­ter, skatt, av­skriv­nin­ger og ned­skriv­nin­ger, journ. anm.) for sel­ska­pe­ne på 161 mil­lio­ner kro­ner, ut­ta­ler Munch i en presse­mel­ding.

– MYE BED­RE FØRS­TE HALV­ÅR

Ut­sik­te­ne for in­ne­væ­ren­de år er også gode, skal vi tro Fædre­lands­ven­nens sjef­re­dak­tør.

– Vi fikk opp far­ta i fjor høst, og så langt i år ser det mye bed­re ut enn på sam­me tid i fjor, med en fort­satt gle­de­lig vekst på abon­ne­ments­si­den.

FOTO: RICHARD NODELAND TEKST: richard.nodeland@fvn.no

Fædre­lands­ven­nen gikk med mil­lion­un­der­skudd i 2016. Så langt i år lig­ger imid­ler­tid medie­hu­set mye bed­re an enn på sam­me tid i fjor, iføl­ge sjef­re­dak­tø­ren.

FOTO: TOR­GEIR EIKELAND

Medie­hu­set Fædre­lands­ven­nen le­ver­te et drifts­un­der­skudd på 2 mil­lio­ner i 2016. - Økte abon­ne­ments­inn­tek­ter kom­pen­ser­te ikke nok for fal­let i an­nonse­inn­tek­te­ne, kom­men­te­rer sjef­re­dak­tør Ei­vind Ljø­stad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.