Sats på nye grøn­ne job­ber

For­ny­bar ener­gi er i ferd med å bli det vik­tigs­te om­rå­det for å ska­pe nye job­ber. Ti­da er over­mo­den for å sat­se of­fen­sivt i de vok­sen­de grøn­ne mar­ke­de­ne.

Faedrelandsvennen - - MENING - MALI STEIRO TRONSMOEN, 1.kan­di­dat til Stor­tin­get for SV ALF HOLMELID,

Det er det som kan sik­re vår in­du­stri­tra­di­sjon og ska­pe nye tryg­ge ar­beids­plas­ser på Sør­lan­det. På ver­dens­ba­sis er det nå 9,8 mil­lio­ner men­nes­ker som job­ber med sol, vind og and­re grøn­ne energi­kil­der. Tal­let vokser raskt. Ver­dens­mar­ke­det for le­ve­ran­ser til for­ny­bar ener­gi er al­le­re­de like stort som mar­ke­det for fos­sil kraft­pro­duk­sjon. Men enn så len­ge har nors­ke be­drif­ter en li­ten del av for­ny­bar­mar­ke­det. Det må vi gjø­re noe med der­som Nor­ge skal for­sva­re sin po­si­sjon som en le­den­de in­du­stri­na­sjon. Vi kan ikke sto­le blindt på mar­keds­kref­te­ne el­ler la olje­lob­by­en og en olje­kåt Frp-mi­nis­ter sty­re ut­vik­lin­gen. N or­ge er vel­sig­net med sto­re meng­der vann­kraft. Der­for har vi lite av and­re for­mer for for­ny­bar ener­gi. Ut­byg­ging av vind­ener­gi har skapt kon­flik­ter, og sol­ener­gi har på svik­ten­de grunn­lag blitt sett på som et le­ke­tøy for spe­si­elt in­ter­es­ser­te. Men det in­ter­na­sjo­na­le mar­ke­det er i sterk vekst, og det kan sik­re ar­beids­plas­ser til er­stat­ning for de vi vil mis­te i olje­in­du­stri­en. Det kre­ver imid­ler­tid en langt mer ak­tiv in­du­stri- og energi­po­li­tikk som ikke stir­rer seg blind på olje­ut­vin­ning i nord.

And­re land sat­ser kraf­tig på ut­vik­ling og bruk av for­ny­bar ener­gi. Tysk­land har vært et fore­gangs­land som har bi­dratt til å leg­ge grunn­la­get for en stor sol­celle­in­du­stri. I pe­rio­der har sol­ener­gi stått for halv­par­ten av all kraft­pro­duk­sjon i Tysk­land. Man­ge land føl­ger etter. De sis­te åre­ne har Ki­na dre­vet mas­siv ut­byg­ging av for­ny­bar ener­gi. De har som mål å bli et le­den­de lav­ut­slipps­sam­funn og sat­ser tungt på tek­no­logi­ut­vik­ling. Den in­ter­na­sjo­na­le for­ny­bar­sat­sin­gen har fått en tyng­de som ikke lar seg stop­pe av en bak­stre­versk Trump i USA el­ler en norsk olje­mi­nis­ter fra FRP tvik­lin­gen går ras­ke­re enn de fles­te eks­per­ter har vært i stand til å for­ut­se. Ny­lig kom det en rap­port fra Nor­ges tek­nisk-na­tur­vi­ten­skap­li­ge uni­ver­si­tet i Trond­heim. Den vis­te at Det in­ter­na­sjo­na­le energi­by­rå­et, IEA, sys­te­ma­tisk har un­der­vur­dert veks­ten i for­ny­bar ener­gi, spe­si­elt sol­ener­gi. De år­li­ge in­ves­te­rin­ge­ne i for­ny­bar tek­no­lo­gi har langt over­ste­get for­vent­nin­ge­ne. Både eks­per­ter og energi­sel­ska­per har blitt tatt på sen­ga. Men nå kla­rer ikke klima­for­nek­ter­ne og olje­lob­by­en len­ger å brem­se den størs­te in­du­stri­el­le om­velt­nin­gen i vår tid.

Man­ge be­drif­ter fra Nor­ge og fra Sør­lan­det er al­le­re­de en del av den­ne ut­vik­lin­gen. Elkem er et kjent ek­sem­pel. Og det er man­ge fle­re som le­ve­rer me­tall, glass­fi­ber, ut­styr og pro­gram­vare til det in­ter­na­sjo­na­le mar­ke­det for for­ny­bar ener­gi. I til­legg til sol­cel­ler og vind­tur­bi­ner er bat­te­ri et sen­tralt ele­ment i ut­vik­lin­gen av et for­ny­bar­sam­funn. Nor­ge med sine lan­ge tra­di­sjo­ner in­nen pro­sess­in­du­stri, bør ha sto­re mu­lig­he­ter for å del­ta i den­ne ut­vik­lin- gen. Vår sat­sing på å elek­tri­fi­se­re bil­par­ken har også in­du­stri­el­le per­spek­ti­ver. Den kan bi­dra til at Nor­ge tar en rol­le i pro­duk­sjon og re­sir­ku­le­ring av bat­te­ri­er. S kips­far­ten står for en stor del av de glo­ba­le klima­ut­slip­pe­ne. Med våre stol­te tra­di­sjo­ner in­nen skips­byg­ging og off­shore tek­no­lo­gi bør Nor­ge ha am­bi­sjo­ner om å bli le­den­de in­nen miljø­venn­lig sjø­trans­port. Og vi er al­le­re­de i gang. Du har kan­skje reist med en hele­lek­trisk fer­ge der­som du har krys­set Sogne­fjor­den i det sis­te. Med stren­ge­re in­ter­na­sjo­na­le miljø­krav til skips­far­ten vil det åpne seg et stort mar­ked for ny tek­no­lo­gi på det­te om­rå­det. Her har vi lan­ge tra­di­sjo­ner og bred kom­pe­tan­se, og der­med et ut­mer­ket ut­gangs­punkt.

En om­stil­ling av de di­men­sjo­ner vi her snak­ker om, blir ikke dre­vet fram av mar­ke­det ale­ne. Det er be­hov for en sterk stat med en ak­tiv næ­rings­po­li­tikk. Norsk in­du­stri har blitt en del av klima­kvote­mar­ke­det i EU. Man­ge hev­der at det er til­strek­ke­lig for å gjø­re norsk in­du­stri mer klima­venn­lig og mer til­pas­set de nye mar­ke­de­ne. Men det er en far­lig lin­je. Det kan føre til at norsk in­du­stri mis­ter sitt tek­no­lo­gis­ke for­sprang og ikke kla­rer å ska­pe nye ar­beids­plas­ser. SV me­ner det må sat­ses mer of­fen­sivt på forsk­ning og på tek­no­logi­ut­vik­ling med støt­te fra ENOVA, In­no­va­sjon Nor­ge og Ga­ranti­in­sti­tut­tet for eks­port­kre­ditt. R egje­rings­par­ti­ene og Ar­bei­der­par­ti­et hev­der vi må slip­pe olje­in­du­stri­en til i Lo­fo­ten og Ves­ter­ålen, hvis vi skal sik­re fram­ti­das in­du­stri­ar­beids­plas­ser. Det­te er både en gam­mel­dags og miljø­fiendt­lig til­nær­ming. Sat­ser vi på grønn tek­no­logi­ut­vik­ling har vi li­ten grunn til å fryk­te at norsk in­du­stri skal lide en lang­som død når olje­al­de­ren går mot slut­ten. Vi tren­ger ikke å star­te olje­ut­vin­ning i sår­ba­re om­rå­der og spil­le ha­sard med norsk na­tur og nors­ke fiske­res­sur­ser for å ta vare på norsk in­du­stri og nors­ke ar­beids­plas­ser. Sna­re­re tvert i mot. Nå er det på tide å sat­se of­fen­sivt i de vok­sen­de grøn­ne mar­ke­de­ne før det er for sent. Det er det som kan sik­re vår in­du­stri­tra­di­sjon og ska­pe nye tryg­ge ar­beids­plas­ser.

FOTO: NTB SCANPIX

De sis­te åre­ne har Ki­na dre­vet mas­siv ut­byg­ging av for­ny­bar ener­gi. De har som mål å bli et le­den­de lav­ut­slipps­sam­funn og sat­ser tungt på tek­no­logi­ut­vik­ling, skri­ver kro­nikk­for­fat­ter­ne.

Leder i Vest-ag­der SV

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.