Al­ter­na­ti­ve fak­ta

Man skal høre mye før øre­ne det­ter av og se mye før øyne­ne ram­ler ut.

Faedrelandsvennen - - MENING -

●● Man­dag 26. juni had­de Ar­vid Dan Kva­nes et «u»ar­tig inn­legg i Fædre­lands­ven­nen om kom­mune­re­for­men for Søg­nes ved­kom­men­de og re­sul­tat av folke­av­stem­nin­gen her. Han hev­der i over­skrif­ten «Ikke fler­tall mot sam­men­slå­ing av Søg­ne». Det var nes­ten så øyne­ne datt ut av skal­len, men det gikk bra. De er fort­satt på plass.

Kva­nes prø­ver, på ei­en­dom­me­lig vis, å ar­gu­men­te­re for sin på­stand bl.a. med at valg­del­ta­gel­sen ikke var så høy, 51, 5 %. Så sup­ple­rer han med bl.a. lov­na­den fra sta­ten om stor­by­til­legg når inn­byg­ger­tal­let er stør­re enn 100.000. Ver­ken stor­by­til­legg el­ler den fak­tis­ke valg­del­ta­gel­sen kan inn­gå i en sak­lig de­batt om fler­talls­av­gjø­rel­se. I alle valg, slik vi kjen­ner det­te i vårt eget land og and­re vest­li­ge de­mo­kra­ti­er, er det re­sul­ta­tet i valg, alt­så be­skje­den fra dem som har valgt, som tel­ler.

De som vel­ger å ikke stem­me del­tar alt­så ikke i den­ne de­mo­kra­tis­ke pro­ses­sen og må alt­så inn­fin­ne seg med valg­re­sul­ta­tet fra dem som stem­te. Som de fles­te vet re­sul­ter­te folke­av­stem­nin­gen i Søg­ne som­mer­en 2016 med at 71,35 % sa nei til sam­men­slå­ing. Det­te har da også kom­mune­sty­ret lagt til grunn for sitt en­stem­mi­ge ved­tak juni 2016 om å ikke ar­bei­de for en sam­men­slå­ing. Det er dis­se de­mo­kra­tis­ke og ma­te­ma­tis­ke fak­ta som har gyl­dig­het. Den «ma­te­ma­tik­ken» Kva­nes prø­ver seg med har in­gen gyl­dig­het. Det tror jeg han vet, men er san­ne­lig ikke sik­ker.

Ar­tik­ke­len fra Kva­nes får meg til å er­ind­re me­lo­di­en «Jukse­ma­ker pipe­lort» fra 1969 med Lill Babs.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.