Barne­ver­net er Nor­ges nye høy­este­rett

Så skjed­de det jeg ga ut­trykk for i ånds­kamp-inn­sla­get på Bild­øy i juni: Den nors­ke retts­sta­ten er i fare. Den er nå borte.

Faedrelandsvennen - - MENING -

●● For nå kom­mer Dag­bla­det for 1. juli med en to­si­ders rys­ten­de re­por­ta­sje om en barne­verns­sak som har vart si­den 2013,og som sy­nes å av­slut­tes i dis­se da­ger. Det mest hår­rei­sen­de i sa­ken er at lag­manns­ret­ten har fri­kjent ek­te­pa­ret, som barne­ver­net på­står har be­gått vold mot bar­na. Tross en en­stem­mig dom i lag­manns­ret­ten fort­set­ter barne­ver­net som om dom ikke er bin­den­de. Det er som en ny dom­stol er inn­ført: Barne­ver­nets Høy­este­rett. De har neg­li­sjert lag­manns- ret­tens en­stem­mi­ge dom! Mitt spørs­mål er nå: hvem kan av­vik­le den­ne nye «høy­este­rett»? Kan Riks­ad­vo­ka­ten gri­pe inn? Kan jus­tis­mi­nis­te­ri­et gri­pe inn? Hvem kan kre­ve at barne­ver­net føl­ger norsk retts­prak­sis? Jeg vil leve i en retts­stat!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.