Et vik­tig steg i rik­tig ret­ning

Ny­lig kom Sta­tis­tisk Sen­tral­by­rås nøk­kel­tall for barne­ver­net i 2016. An­tal­let inn­meld­te sa­ker har gått opp, men an­tal­let hen­lag­te sa­ker har li­ke­vel gått ned.

Faedrelandsvennen - - MENING - SVEIN HARBERG (H), leder Stor­tin­gets fa­mi­lie- og kul­tur­ko­mi­te

Det er gle­de­lig les­ning, men vi har frem­de­les en vei å gå.

Når man le­ser tall og sta­ti­stikk må man ald­ri glem­me at det bak tal­le­ne lig­ger en­kelt­skjeb­ner, man­ge en­kelt­skjeb­ner. Barn som opp­le­ver om­sorgs­svikt i hjem­met er noen av de mest sår­ba­re i vårt sam­funn, og vi må all­tid stre­be etter å ta bed­re vare på dem. Bar­nets bes­te må stå i sen­trum uan­sett hvem vi er el­ler hvil­ken po­si­sjon vi har!

I det sis­te har barne­ver­net fått kri­tikk for at for man­ge sa­ker har blitt hen­lagt. Over­sik­ten fra 2016 vi­ser, at av nær­me­re 60.000 mel­din­ger til barne­ver­net, ble rett over 10.000 hen­lagt. Selv om barne­ver­net fikk nes­ten 5.000 fle­re mel­din­ger i 2016 enn året før, ble fær­re sa­ker hen­lagt i 2016 enn i 2015. Det for­tje­ner de an­sat­te i barne­ver­net ros for!

I juni be­hand­let vi i vår ko­mi­te, og fikk ved­tatt, en ny barne­verns­re­form. Et av ho­ved­ele­men­te­ne i den­ne re­for­men er at vi gir kom­mu­ne­ne både mer fri­het og mer an­svar for å ha gode in­sti­tu­sjo­ner og barne­verns­til­bud. Blant an­net skal kom­mu­ne­ne selv vel­ge hvil­ke in­sti­tu­sjo­ner man me­ner pas­ser best for bar­net, uav­hen­gig av om dis­se er sto­re el­ler små, of­fent­li­ge, ide­el­le el­ler and­re pri­va­te. Den­ne re­el­le valg­fri­he­ten, gjør at det blir enda vik­ti­ge­re å set­te seg inn i hvert en­kelt barns si­tua­sjon. Vi me­ner det­te vil øke kva­li­te­ten og sik­re et til­pas­set til­bud til bar­nets bes­te!

Opp­føl­ging og vei­led­ning av fos­ter­for­eld­re flyt­tes også til kom­mu­ne­ne. At av­gjø­rel­ser har vært tatt på stat­lig nivå hind­rer nær­het til fa­mi­lie­ne det gjel­der. At opp­føl­ging og vei­led­ning blir gjort av men­nes­ker som kjen­ner til og har et nær­me­re for­hold til lo­kal­mil­jø og lo­ka­le for­hold, vil gjø­re tje­nes­ten bed­re.

Barnevern hand­ler også om kom­pe­tan­se og le­del­se. Sa­ke­ne er uli­ke og kre­ven­de, og både vi og de an­sat­te i barne­ver­net øns­ker en kom­pe­tanse­he­ving. Der­for leg­ger vi frem en stra­te­gi for kom­pe­tanse­he­ving i hele barne­ver­net al­le­re­de til høs­ten. Når vi flyt­ter mer an­svar ned til kom­mu­ne­ne blir det også vik­tig at de an­sat­te både i kom­mu­nen og barne­ver­net sit­ter med det bes­te ut­gangs­punk­tet. Vi må ha dyk­ti­ge barne­verns­le­de­re, og både ad­mi­ni­stra­tiv og po­li­tisk le­del­se i kom­mu­nen må ha et en­ga­sje­ment for det­te ar­bei­det!

Det er bra at barne­ver­net fer­dig­be­hand­let en stør­re an­del av sa­ke­ne i 2016. Det vi­ser at ut­vik­lin­gen går i rik­tig ret­ning. Kva­li­te­ten i barne­ver­net hand­ler imid­ler­tid om mer. Det hand­ler om nær­het, opp­føl­ging, etter­vern og god le­del­se. Et varmt og ef­fek­tivt barnevern er det frems­te til­ta­ket vi har for å hjel­pe de rundt oss som er al­ler mest sår­ba­re. Et godt barnevern er til bar­nets bes­te – der­for er det­te en vik­tig sak for oss i Høy­re!

ARKIVFOTO: NTB SCANPIX

Al­le­re­de til høs­ten leg­ger re­gje­rin­gen frem en stra­te­gi for kom­pe­tanse­he­ving i hele barne­ver­net, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.