Svar til Faw­si

Al­ler først vil jeg be­nyt­te an­led­nin­gen til å inn­røm­me at Faw­zi had­de rett i sitt inn­legg 5. juli; et Goog­le-søk vil­le gitt meg svar på hva han me­ner om det gro­tes­ke i Bukha­ri.

Faedrelandsvennen - - MENING -

●● Det er ute­luk­ken­de po­si­tivt at han tar av­stand fra det­te, men hans be­grun­nel­se fø­rer oss til det es­sen­si­el­le pro­ble­met med re­li­gion; in­gen ob­jek­ti­vi­tet.

Faw­zi snak­ker ( jfr. goog­le-søk) om au­ten­tis­ke vs. fals­ke ha­dith og at man må for­stå kon­teks­ten. Det er in­gen ob­jek­ti­vi­tet iht. hvor­vidt en ha­dith er au­ten­tisk el­ler falsk, in­gen enig­het om hvor­dan man skal for­stå kon­teks­ten, og det er pga. den­ne sub­jek­ti­vi­te­ten jeg har etter­spurt yd­myk­het. Noen me­ner at det kun er Ko­ra­nen som skal føl­ges, and­re me­ner ha­dit­he­ne er like vik­ti­ge. Hvem har rett? Faw­zi be­kref­ter at det jeg skrev er kor­rekt, nem­lig at re­li­gion hand­ler om in­di­vi­du­elt ut­valg­te de­ler av re­li­giø­se skrif­ter med på­føl­gen­de sub­jek­ti­ve tolk­ning. For når han skri­ver «Når en tekst mis­tol­kes el­ler mis­for­stås er det ikke nød­ven­dig­vis teks­ten det er noe galt med.», hvem er det egent­lig som be­stem­mer om en tekst mis­tol­kes el­ler mis­for­stås? Er det Faw­zi? Han skri­ver at jeg for­sø­ker å umyn­dig­gjø­re tolk­nin­gen hans, men alt jeg gjor­de var å på­pe­ke at hans tolk­ning ald­ri vil bli noe mer enn en tolk­ning.

Folk må gjer­ne på­stå at Ko­ra­nen er per­fekt/ufeil­bar­lig og en ute­luk­ken­de fre­de­lig bok, men fin­ner man bare én bitte­li­ten feil, da er den jo per de­fi­ni­sjon ikke ufeil­bar­lig... Faw­zi skri­ver at det jeg kal­ler fak­ta «har ver­ken han el­ler and­re be­vist.», men fak­ta er at Faw­zi er uenig med and­re mus­li­mer, både når det gjel­der hvil­ke be­vis som er tro­ver­di­ge og hva som er «ekte islam». Islams­ke skrif­ter tol­kes, ig­no­re­res og bru­kes både for å brin­ge gle­de og po­si­ti­vi­tet, men også for å rett­fer­dig­gjø­re vold, drap og ter­ror. Det­te skjer uav­hen­gig av hva Faw­zi me­ner.

Faw­zi’s av­slut­ning om vik­tig­he­ten av fre­de­li­ge ko­ran­tolk­nin­ger er et vel­dig godt po­eng. Pro­ble­met her er jo at uan­sett hvor­dan man

snur og ven­der på det så hand­ler det kun om tolk­ning, og et­ter­som tolk­ning er sub­jek­tivt, hvor­dan skal mus­li­mer bli eni­ge om hvil­ken tolk­ning som er «ekte islam»? Når Faw­zi på Verdi­de­batt skri­ver at «I dag er den san­ne og ekte islam bare å fin­ne i Mirza Ghulam Ah­mads me­nig­het.», så er det ikke en ob­jek­tiv sann­het, men en sub­jek­tiv på­stand, og det er trist at en imam be­går en no true scots­man.vi kom­mer uan­sett in­gen vei i de­bat­ten så len­ge folk ikke er i stand til å ak­sep­te­re at det ikke er svart/hvitt, jfr. på­stan­de­ne om at vold og ter­ror har alt/in­gen­ting med islam og gjø­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.