Ar­bei­der­par­ti­ets valg­flesk

En løgn blir ikke mer sann selv om den gjen­tas ofte nok. Først Jo­nas Gahr Stø­re, der­et­ter Ka­ri Hen­rik­sen – beg­ge i Fædre­lands­ven­nen.

Faedrelandsvennen - - MENING -

Det er rik­tig når de sier at pen­sjo­nis­te­ne i Nor­ge for tred­je år på rad har opp­levd ned­gang i real­lønns­vekst, men er det hele sann­he­ten i APS for­slag?

Da­gens re­gje­ring vant val­get i 2013 og ble kas­tet inn i olje­kri­sen med masse­opp­si­gel­ser, øko­no­mis­ke ned­gangs­ti­der og stor ar­beids­le­dig­het. Det pas­set Ar­bei­der­par­ti­et bra for nå kun­ne de kri­ti­se­re re­gje­rin­gen for alt det er verdt i en si­tua­sjon Nor­ge ikke var her­re over. Etter noen få år har imid­ler­tid da­gens re­gje­ring bed­ret lan­dets si­tua­sjon med økt fast­lands­pro­duk­sjon, økt sys­sel­set­ting og bed­re øko­no­mis­ke ut­sik­ter. Løn­nin­ge­ne til ar­beids­ta­ker­ne tvin­ges nå opp­over i takt med sys­sel­set­tin­gen. Det er ut­sik­ten de nær­mes­te åre­ne, men hva med pen­sjo­nis­te­ne?

Både Stø­re og Hen­rik­sen for­tel­ler at pen­sjo­nis­ter ald­ri mer skal gå øko­no­misk i mi­nus når ar­beids­ta­ke­re går i pluss ved lønns­opp­gjø­re­ne. Det er jo bra, men her snak­ker vi om mik­ro­sko­pis­ke end­rin­ger. Det vi skal leg­ge mer­ke til er ut­ta­lel­sen om at end­rin­gen ikke vil få stats­fi­nan­si­el­le kon­se­kven­ser. Det be­tyr at den to­ta­le pen­sjons­ut­be­ta­lin­gen over tid ikke vil end­res, og hva be­tyr det? Jo, når pen­sjo­nis­te­ne skal få mer i dår­li­ge ti­der, må de nød­ven­dig­vis få mind­re i gode ti­der. De dår­li­ge ti­de­ne er bak oss, og de gode foran oss. For­sla­get vil der­for slå ne­ga­tivt ut for pen­sjo­nis­ter. Had­de Ar­bei­der­par­ti­ets re­pre­sen­tan­ter hatt tro­ver­dig­het, bur­de for­sla­get kom­met mens de selv satt i re­gje­ring, før olje­kri­sen og ikke nå når norsk øko­no­mi er på rett kjøl.

Når ky­nis­ke po­li­ti­ke­re kas­ter blår i øyne­ne på pen­sjo­nis­te­ne, bør de stil­les til veggs som lu­ren­drei­ere.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.