De evin­de­li­ge syk­lis­te­ne

Da var det igjen de evin­de­li­ge syk­lis­te­ne. De er over­alt. I Wer­ge­lands­par­ken, så å si alle gå­ga­te­ne og sær­de­les i Mar­kens.

Faedrelandsvennen - - MENING -

Hva er vit­sen med å set­te opp skilt, når de fles­te syk­lis­te­ne ty­de­lig­vis er an­alfa­bet el­ler har lese­vans­ker? Går du på for­tau­et i Dron­nin­gens mø­ter du de der også! De snak­ker så varmt om fler syn­lig po­li­ti, men de sit­ter jo i bil og kom­mer ikke til før sent ut på etter­mid­da­gen. Nei, send ut en «fot­pa­trul­je» og la de gå en «stri­pe» fra Slot­tet og ned til Mc.do­nalds og opp igjen. Det kal­ler vi syn­lig! Og så er det på den­ne måte du får nær­kon­takt med pub­li­kum. Og til syk­lis­te­ne: det går an å leie syk­ke­len, ak­ku­rat som du gjør med un­ge­ne. Og ikke som den fa­ren som sen­der gut­ten sin foran med be­skje­den å ikke syk­le for fort. En «gå­gate» er til å gå i og man må kun­ne gjø­re det­te uten å be­kym­re seg om to­hjul­in­ger.

Det kun­ne set­tes opp fle­re syk­kel­sta­ti­ver i be­gyn­nel­sen/en­den av gå­ga­te­ne, ikke midt i som er til­fel­le i Skip­per­gate. Få vekk de tul­le­te sta­ti­ve­ne som står ved vei­kryss og som står i vei­en for fot- gjen­ge­re. Lag skik­ke­lig plass, ak­ku­rat som til mo­pe­der og mc. Si­den det skal for­svin­ne så man­ge par­ke­rings­plas­ser til bil, er det mu­lig å lage noen om til syk­ler?!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.