G20

Det er av­gjø­ren­de for gode løs­nin­ger på tvers og in­nen­for lande­gren­se­ne, at stats­mi­nist­re og pre­si­den­ter sta­dig sam­les på mø­ter som mar­ke­rer skil­let til en bed­re verden.

Faedrelandsvennen - - MENING -

Man skal job­be der man kan og har po­ten­sia­le. Og man skal bru­ke kom­pe­tan­sen, slik at man er på de bes­te ste­de­ne. Det er ikke nød­ven­dig­vis bare lu­kra­tivt med Nor­ge, men and­re plas­ser i verden er det minst like bra, og også bed­re.

Nå sam­les verdensledere fra de 20 ri­kes­te lan­de­ne. Og så fin­ner man nye løs­nin­ger på in­ter­na­sjo­na­le spørs­mål. Det gjel­der å ska­pe og å for­bed­re næ­rings­li­vet i uli­ke land. Sko­le­ne og uni­ver­si­te­te­ne kan bli bed­re. Og det er også mye å ret­te på når det gjel­der forsk­ning. Stu­die­pro­gram­mer er hel­ler ikke nød­ven­dig­vis gode når det gjel­der å få stu­den­ter og folk til å ten­ke.

G20 er et vik­tig møte. Vi tren­ger fred, for­soning og ro i uli­ke land. Men vi tren­ger også sti­mu­lan­se og kon­kur­ran­se der det er mu­lig. Ut­dan­nel­se og forsk­ning fø­rer oss all­tid lengst. Når man job­ber med salg, må man fin­ne seg i at alle ikke er de bes­te fol­ke­ne på Har­vard. Og folk i næ­rings- li­vet har ikke en­gang ka­rak­te­rer til å kom­me inn. Det har jeg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.