EØS er mer enn en dår­lig han­dels­av­ta­le

De som sier EØS er en han­dels­av­ta­le, lu­rer deg.

Faedrelandsvennen - - MENING - JOR­UNN AASELLE OL­SEN, De­mo­kra­te­ne i Ven­ne­sla

●● Hvor­for skal vi ha 1100 EU di­rek­ti­ver som sty­rer Nor­ge? Hvor­for skal Eu-ret­ten døm­me i sis­te in­stans og ikke høy­este­rett slik det står i grunn­lo­vens pa­ra­graf 88? Hvor­for må EU gi god­kjen­ning til Schen­gen-lan­de­ne for å hol­de grense­kon­troll? Ett land uten egne gren­ser og be­stem­mel­ses­rett til gren­se­ne sine, er ikke ett eget land leng­re. Gro Har­lem Brundt­land fikk Eu-nei i 1994. Men ho sør­get for å få Nor­ge inn i EØS fra 1 ja­nu­ar 1994! For­kledd som en han­dels­av­ta­le. Den dif­fe­ren­si­er­te ar­beids­gi­ver­av­gif­ten er fle­re gan­ger end­ret på. Råde­ret­ten over na­tur­res­sur­se­ne, al­ko­hol­po­li­tik­ken, like­stil­ling, dis­trikts- og re­gio­nal­po­li­tik­ken og ar­beids­li­vet er noen ek­semp­ler der av­ta­len gri­per inn. Sy­nes du fort­satt EØS er en han­dels­av­ta­le?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.