Krev­de at sty­ret skul­le gå – nå går hun selv inn

I 2011 var Ceci­lie Nis­sen med på å lede kunst­ner­opp­rø­ret mot Cul­ti­va. Nå er hun valgt som styre­med­lem.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: TOR­GEIR EIKELAND tor­geir.eikeland@fvn.no

– Jeg tror jeg må lese meg litt opp på hva jeg sa i 2011, ler Ceci­lie Nis­sen. Le­de­ren av Kris­tian­sand kunst­hall ble i et råds­møte 19. juni valgt inn som vara­med­lem i sty­ret i Cul­ti­va. I 2011 var Nis­sen en av ini­tia­tiv­ta­ker­ne til det Fædre­lands­ven­nen om­tal­te som «kunst­ner­opp­rø­ret mot Cul­ti­va». Det var i den sam­men­hen­gen hun blant an­net ut­tal­te at stif­tel­sen stod for et «to­ta­li­tært kul­tur­syn».

– Jeg vil­le nok ikke brukt de or­de­ne i dag, men jeg står in­ne for kri­tik­ken. Nå er jeg valgt inn i sty­ret, og der­med har jeg fått en ny rol­le. Jeg vil først se og lære hvor­dan den­ne en­he­ten fun­ge­rer og ten­ker før jeg ut­ta­ler meg mer bom­bas­tisk. Det er ikke slik at «her kom­mer det et nytt styre­med­lem som vil snu alt på ho­det», sier Ceci­lie Nis­sen til Fædre­lands­ven­nen.

URFJELL OG GUNDERSEN

Valgt som vara til Cul­ti­va-sty­ret ble også Met­te Gundersen (Ap), mens Torbjørn Urfjell og Sis­sel Lei­re ble valgt til fas­te styre­plas­ser. Styre­le­der Ans­gar Gab­ri­el­sen ble gjen­valgt, og det var Gab­ri­el­sen som var ar­ki­tek­ten bak Cul­ti­va-stra­te­gi­en som Ceci­lie Nis­sen gikk så sterkt i ret­te med for seks år si­den.

26. mai 2011 var hun blant dem som i Fædre­lands­ven­nen krev­de at «hele Cul­ti­va-sty­ret går av».

11. juni sam­me år pub­li­ser­te Fædre­lands­ven­nen opp­ro­pet «Hva Cul­ti­va må gjø­re» som gikk kraf­tig ut mot Cul­ti­vas nye barne­og ung­doms­stra­te­gi.

Ceci­lie Nis­sen var en av de 11 i re­dak­sjons­ko­mi­te­en bak opp­ro­pet. Det ble etter­hvert sig­nert av 87 av Kris­tian­sands frems­te kul­tur­men­nes­ker, og i teks­ten het det blant an­net:

«Pro­ble­met med en stra­te­gi som vil gjø­re Kris­tian­sand til barne­by er at det vi­ser en grunn­leg­gen­de man­gel på for­stå­el­se både av Cul­ti­vas ved­tek­ter og hvor­dan kul­tur­fel­tet fun­ge­rer.»

Og i et in­ter­vju med Fædre­lands­ven­nen 11. no­vem­ber 2011 fort­sat­te Ceci­lie Nis­sen å fyre løs:

«TO­TA­LI­TÆRT»

«Da mi­li­tær­jun­ta­en over­tok i Chi­le be­gyn­te alle kunst­ne­re å lage barne­kunst for­di det var den enes­te kuns­ten som ikke var sen­su­rert. Den lin­jen Cul­ti­va har valgt lig­ner mer et to­ta­li­tært kul­tur­syn, og må pas­se dår­lig med Høy­res syn på sty­rings­kåt­het, næ­rings­nøy­tra­li­tet og ei­en­doms­rett til egne pro­sjek­ter.»

– Hva har for­and­ret seg si­den

2011?

– Ikke så mye, egent­lig, selv om jeg ikke vil­le brukt de sam­me or­de­ne i dag. Jeg er frem­de­les kri­tisk til de tin­ge­ne vi kri­ti­ser­te da. Jeg me­ner jo frem­de­les det er be­ten­ke­lig at det ikke er mu­lig å søke støt­te, men at det er Cul­ti­va selv som skal iden­ti­fi­se­re de pro­sjek­te­ne de vil gå inn i, sier Nis­sen.

– Had­de du i 2011 noen tan­ker om at du vil­le bli valgt inn i sty­ret i Cul­ti­va?

– Nei, det had­de jeg nok ikke. Men jeg var glad for å bli spurt, sier hun.

«KONSTRUKTIVT»

Ans­gar Gab­ri­el­sen, som har vært styre­le­de­ri åtte år, går alt­så løs på fire nye år som styre­le­der. Han sier det­te om at en tid­li­ge­re kri- ti­ker nå tar plass i sty­ret:

– Det er jo bare konstruktivt. Det er bed­re å gjø­re det in­nen­fra der­som man øns­ker å end­re noe. Vi end­ret ikke noe som føl­ge av kri­tik­ken den gan­gen, og jeg fø­ler vel at stra­te­gi­en vår har blitt mer ak­sep­tert etter­hvert. Det er el­lers bare 50 pro­sent av det vi hol­der på med som er knyt­tet til barn og un­ge, selv om en lett får inn­trykk av noe an­net, sier Gab­ri­el­sen.

Om Nis­sens ka­rak­te­ris­tikk av Cul­ti­va som «to­ta­li­tær» sier han det­te:

– Vi har åpne styre­mø­ter, så det er jo bare å kom­me og se for den som vil. Vi har så­vidt jeg hus­ker bare hatt ett styre­ved­tak som ikke har vært en­stem­mig. Men jeg sy­nes det er helt na­tur­lig at det er de­batt om det vi hol­der på med. Det er fel­les­ska­pets mid­ler vi for­val­ter, så det skul­le bare mang­le.

FOTO: ANETTE OS

Ceci­lie Nis­sen var en av dem som slo har­dest mot Cul­ti­va for seks år si­den. Nå er hun klar for å sty­re stif­tel­sen in­nen­fra.

FOTO: VEGARD DAMSGAARD

Styre­le­der Ans­gar Gab­ri­el­sen sy­nes det er konstruktivt at en tid­li­ge­re kri­ti­ker tar plass i Cul­ti­va­sty­ret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.