Fle­re har kjøpt fals­ke pass til årets Skral Fem per­soner har blitt lurt til å kjø­pe fals­ke to­da­gers­pass til årets Skral-fes­ti­val. Den størs­te svin­del­sum­men er på 4000 kro­ner.

Faedrelandsvennen - - KULTUR FESTIVALSOMMEREN. -

– Det er helt for­fer­de­lig at folk ut­nyt­ter dem som er de­spe­ra­te og på jakt etter fes­ti­val­pass i sis­te li­ten. Noen av dem som har blitt lurt er stu­den­ter som kan­skje ikke har så god råd. Det størs­te svin­de­l­be­lø­pet er på rundt 4000 kro­ner for en per­son, sier Mi­kal Vass­botn, fes­ti­valg­rün­der og presse­an­svar­lig for Skral.

Gjen­nom fals­ke pro­fi­ler på so­sia­le medi­er har svind­ler­ne lurt bil­lett­kjø­per­ne til å over­fø­re pen­ger til uten­lands­ke kon­to­er via be­ta­lings­tje­nes­ter på nett.

– Vi selv har gitt oss ut for å være po­ten­si­el­le kjø­pe­re for å fin­ne ut hvor­dan svin­de­len fore­går, og det er ikke all­tid like lett å opp­da­ge at per­sonen man kom­mu­ni­se­rer med er en svind­ler. To­talt er det fem per­soner som er ut­satt for svin­del i ulik stør­rel­ses­or­den. Dis­se har vi hatt lø­pen­de kon­takt med for å fin­ne ut mest mu­lig om svind­ler­ne og hvil­ket om­fang det er snakk om, for­tel­ler Vass­botn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.