25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

11. JULI 1992

● Tenk å kun­ne kjø­re bil for en kro­ne mila i dis­se ti­der når norsk ben­sin er Euro­pas dy­res­te - med Kris­tian­sand Energi­verks nye VW Golf kan du det! La oss da straks føye til at det­te er ikke en hvil­ken som hels helst Golf, men en elek­trisk dre­vet bil og at det bare er strøm­pri­sen og ikke ka­pi­tal­kost­na­der med i be­reg­nin­ge­ne. For den­ne Gol­fen kos­ter flesk. Med 400.000 kro­ner er den hund­re tu­sen dy­re­re enn noen and­re ty­per, men så er den da også helt spe­si­ell. 300 kilo bat­te­ri­er sør­ger for at bi­len kan kjø­re i seks mil før den må la­des opp, og støps se­let må stå i åtte til ti ti­mer før den er fulla­det. Men da har du ikke brukt mer enn ca. seks kro­ner i strøm.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.