QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT - Ku­le og dis­kos Fri­idrett, Sel­bekk Ve­bjørn Sø­der­lund Toft Alex­an­der Bi­len Fler­stem­mig Ca­ligula Po­lan­ski Ro­man bords til vert­in­nen har som Den Gaul­le­de-char­les- Place Kapp­gang

1. I hvil­ken idrett kon­kur­rer­te Kjer­sti Tys­se Plät­zer?

2. Hva he­ter plas­sen i Pa­ris hvor tri­umf­buen står, den som tid­li­ge­re ble kalt Place de l’étoi­le?

3. Hvem skal tra­di­sjo­nelt sett hol­de takk-for­ma­ten-ta­len i et sel­skap?

4. Hvil­ken re­gis­sør star­tet sin kar­rie­re med ”Kni­ven i van­net” i 1962 og fikk Os­car for ”Pia­nis­ten” i 2002?

5. Hvil­ken ro­mersk kei­ser trek­kes ofte frem som et ek­sem­pel på stor­manns­gal­skap, og plan­la å ut­nev­ne sin egen hest til kon­sul?

6. Hva be­tyr po­ly­fon, in­nen mu­sik­ken?

7. Hva slags kjøre­tøy men­te man på 50-tal­let at had­de evig ver­di, og ald­ri ble ut­satt for verdi­for­rin­gel­se?

8. Hvil­ken Ro­sen­borg­spil­ler var topp­sco­rer i elite­se­ri­en i fot­ball i 2015?

9. Hvem var sjefs­re­dak­tør i den kris­ten­kon­ser­va­ti­ve avi­sa Ma­gazi­net da de tryk­ket de så­kal­te mu­ham­med­ka­ri­ka­tu­re­ne i 2006?

10. Hvil­ken idrett for­bin­der du med Knut Hjelt­nes?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.