Fra nett­sam­funn for po­ker­spil­le­re til mil­li­ard­be­drift

Det be­gyn­te med 30 euro på et po­ker­nett­sted i 2003. Fjor­ten år se­ne­re er Ro­bin Re­ed sjef for et børs­no­tert sel­skap verd snaue fire mil­li­ar­der med 500 an­sat­te.

Faedrelandsvennen - - SPORT -

– Jeg skul­le stu­de­re i Ber­gen og flyt­te inn i et kol­lek­tiv med folk jeg ikke kjen­te. Fy­ren som åpna dø­ra til lei­lig­he­ten gikk med nesa kon­stant nede i lap­top-en han had­de i hån­da. Det vis­te seg at han spil­te nett­po­ker og var midt in­ne i et spill. «Det enes­te du tren­ger å bry deg om her, om ikke du er redd for en fest, er å ta med deg da­mer og ku­le folk til lei­lig­he­ten».

Ro­bin Re­ed, en av Starts fem nye ei­ere, for­tel­ler om hvor­dan en ung gutt fra Lund end­te opp som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i spill­tek­no­logi­sel­ska­pet Ga­ming In­no­va­tion Group (GIG).

POKERSPILLER På FULLTID

Selv om kol­lek­ti­vet var Re­eds førs­te møte med nett­po­ker, var det et møte med John­ny Lod­den, en av lan­dets bes­te po­ker­spil­le­re, som gjor­de at Lund-gut­ten selv be­gyn­te med po­ker.

– Jeg ble sit­ten­de å se på han spil­le nett­po­ker gjen­nom en hel natt. Pen­ge­ne rant inn og han had­de sto­re sum­mer i inn­skudd. Jeg ble helt over­ras­ket over at han kun­ne vin­ne så mye, og ikke minst at det var ekte pen­ger, er­ind­rer Re­ed.

Der og da tenk­te Re­ed at den­ne sjan­sen kun­ne han ikke la gå fra seg.

– Jeg sat­te inn 30 euro på et po­ker­nett­sted i pås­ka 2003 og tap­te ald­ri inn­skud­det. Og det var sånn jeg kom inn i bran­sjen, for­tel­ler den fers­ke Start-in­ves­to­ren.

– Jeg holdt på med po­ker­spill i et par år, men fant etter hvert ut at jeg ikke kun­ne sit­te med nesa i pc-en res­ten av li­vet, fort­set­ter Re­ed.

STAR­TET PO­KER­NETT­STED

Der­med star­tet han nett­sam­fun­net Don­kr.com sam­men med en an­nen av de fers­ke Start-in­ves­to­re­ne, Fro­de Fa­ger­li. Man­nen som si­den 2002 har ar­ran­gert det of­fi­si­el­le NM i po­ker.

– Da had­de jeg jo ikke kom­pe­tan­se på ga­ming el­ler bu­si­ness i det hele tatt. Jeg var jo pokerspiller, for­tel­ler Re­ed.

Don­kr.com er en møte­plass for po­ker­spil­le­re som un­der nett­po­ker­boom­en raskt voks­te seg til å bli et av de le­den­de nett­sam­fun­ne­ne for po­ker.

– Vi fikk med oss noen in­ves­to­rer i sel­ska­pet, men det var Fro­de (Fa­ger­li, journ.anm.) og jeg som dreiv sel­ska­pet. Vi reis­te rundt på kon­fe­ran­ser og kon­gres­ser og så det var en vold­som av­stand mel­lom hvor­dan bran­sjen så på kun­de­ne i for­hold til hvor­dan kun­de­ne så på bran­sjen, for­tel­ler Re­ed.

GIG ETABLERES

Da kom også ide­en om å star­te som spill­ope­ra­tø­rer selv. Noe de øv­ri­ge in­ves­to­re­ne ikke var sær­lig in­ter­es­ser­te i.

– Men i 2012 had­de vi tjent opp nok pen­ger til at vi kun­ne kjø­pe oss ut. Og da ble Ga­ming In­no­va­tion Group etab­lert, fort­set­ter han.

Og nå be­gyn­te bal­len for al­vor å rul­le.

– Vi lan­ser­te Guts (nett­sted for odds­spill, ca­si­no og po­ker, journ. anm.) i 2013. Vi bruk­te et par-tre mil­lio­ner i opp­star­ten på sel­ska­pet som raskt ble en suk­sess. De fem sis­te åre­ne har det tatt helt av, fort­set­ter Re­ed.

Og mye skjed­de i 2015. Iga­ming Cloud, en sky­ba­sert platt­form­tje­nes­te som til­byr alle nød­ven­di­ge tje­nes­ter en nett­ba­sert gam­bling­ope­ra­tør tren­ger, lan­se­res. Spill­sel­ska­pet Nio Inc., med Kje­til Aa­sen (en av de and­re fire Start-in­ves­to­re­ne, journ. anm.) som adm.dir, kjø­per alle ak­sje­ne i GIG men end­rer der­et­ter nav­net til Ga­ming In­no­va­tion Group. I juni no­te­res sel­ska­pet på Oslo Børs og i sep­tem­ber går førs­te kun­de som be­nyt­ter Iga­ming Cloud, Insta­ca­si­no, på nett.

I fjor ble Rizk.com lan­sert i ja­nu­ar, mens Odds­mo­del, et sel­skap som ut­vik­ler tek­no­lo­gi for odds­set­ting, og Iga­ming­sel­ska­pet Be­tit ble over­tatt i hen­holds­vis mars og sep­tem­ber.

– VIL END­RE OPPFATNINGEN

– Hva har egent­lig Ga­ming In­no­va­tiong Group blitt?

– Vi er et tek­no­logi­sel­skap in­nen spill­bran­sjen som job­ber på tvers av hele verdi­kje­den. Vi kob­ler sam­men le­ve­ran­dø­rer, mar­keds­fø­re­re og kun­der og end­rer spill­bran­sjen in­nen­fra gjen­nom å gjø­re den mer for­bru­ker­venn­lig.

– Og det vil si?

– As­so­sia­sjo­nen folk flest har til spill­bran­sjen er po­ker i røyk­fyl­te bak­rom og Ja­mes Bond i Mon­te Car­lo. Bran­sjen er i dag helt an­ner­le­des med et inn­hold som er mye nær­me­re so­sia­le mo­bil- og Face­bo­ok-spill. Den tren­den øns­ker vi å dri­ve vi­de­re, sva­rer Re­ed.

NETTSPILL OG -CA­SI­NO

80 pro­sent av om­set­nin­gen, 18,5 mil­lio­ner euro av de to­talt 23,1 mil­lio­ner euro GIG om­sat­te for i førs­te kvar­tal, kom fra ca­si­no- og nettspill ret­tet mot pri­vat­mar­ke­det. 60 pro­sent av det­te igjen kom fra det nor­dis­ke mar­ke­det.

Re­ed me­ner li­ke­vel det er platt­form­tje­nes­ten Iga­ming Cloud, ret­tet mot be­drifts­mar­ke­det, som er den vik­tigs­te sat­sin­gen de­res.

– Det er det vi er mest kjent for i bran­sjen, og her vi job­ber med å ge­ne­re­re en de­lings­øko­no­mi for spill­bran­sjen. Ser du på bunn­lin­ja i ste­det for topp­lin­ja vil du si at det er platt­form­tje­nes­te­ne og mar­keds­fø­rings­tje­nes­te­ne ret­tet mot be­drifts­mar­ke­det vi tje­ner pen­ger på. Ikke pri­vat­mar­ke­det, hvor kost­na­de­ne er mye høy­ere, sier Gig-sje­fen.

Mar­keds­fø­rings­ut­gif­te­ne lå da også på 10 mil­lio­ner euro bare i førs­te kvar­tal.

– Vi sat­ser nå vi­de­re på Eng­land, Tysk­land og Nord­vest-euro­pa ge­ne­relt. Da må vi få pro­duk­te­ne våre kjent. Så vi­ser også tal­le­ne våre at mar­keds­fø­rin­gen gir ge­vinst på mind­re enn et år, sier Re­ed.

MILLIONÆR

Man­dag for­mid­dag lå ak­sje­kur­sen til GIG på 4,42 kro­ner, til­sva­ren­de en mar­keds­ver­di på 3,9 mil­li­ar­der for hele sel­ska­pet. For Re­ed, som ved ut­gan­gen av førs­te kvar­tal had­de en ak­sje­post på 7,1 pro­sent av sel­ska­pet, ut­gjør det­te en pa­pir­ver­di på 284 mil­lio­ner kro­ner. I juni solg­te Re­ed 7,9 mil­lio­ner ak­sjer og fikk ut­be­talt

snaue 46 mil­lio­ner kro­ner.

– Hva gjør sli­ke sum­mer med deg?

– Jeg har ikke mer­ket så mye til dem, si­den jeg job­ber 14–15-ti­mers da­ger. El­lers er det vik­tig for meg å gjø­re pri­va­te dis­po­ne­rin­ger som gjør at fa­mi­lie, ven­ner og be­kjen­te fø­ler de får igjen noe for ikke å ha sett meg så mye de sis­te åre­ne, sier Re­ed, som er selv er bo­satt i Mal­ta, men har kone og barn i Mar­bel­la i Spa­nia, hvor GIGS størs­te kon­tor uten­for Mal­ta med rundt 100 an­sat­te lig­ger.

Sel­ska­pet har el­lers et par an­sat­te på kon­to­ret i Gi­bral­tar, som ho­ved­sak­lig job­ber med det re­gu­la­to­ris­ke, si­den den lil­le bri­tis­ke ko­lo­ni­en er en av de sto­re Iga­ming-hu­be­ne i Euro­pa i til­legg til Mal­ta og Lon­don.

SØRLANDSFERIE

I Nor­ge har sel­ska­pet 50–60 an­sat­te for­delt på kon­to­rer i Oslo og på Tan­gen i Kris­tian­sand.

– På Tan­gen job­ber det om lag 15 ut­vik­le­re og ana­ly­ti­ke­re, og vi skal øke til 25 in­nen ut­gan­gen av året, for­tel­ler Re­ed, som den­ne uka leg­ger kur­sen nord­over for to ukers fe­rie i sin gam­le hjem­by.

– Det blir nok mer en jobb­fe­rie, sier Re­ed, som li­ke­vel har ryd­det ka­len­de­ren 23. juli for Starts førs­te hjemme­kamp etter som­mer­fe­rien mot Kongs­vin­ger.

– Yes! Den kam­pen gle­der jeg meg stort til, ut­bry­ter Start-in­ves­to­ren.

FOTO: DARRIN ZAMMIT LUPI

Ro­bin Re­eds vei til ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for spill­tek­no­logi­sel­ska­pet Ga­ming In­no­va­tion Group på Mal­ta. star­tet i Ber­gen på be­gyn­nel­sen av 2000-tal­let. GIGS kon­to­rer på Mal­ta lig­ger i den ves­le byen Slie­ma, hvor Re­ed er av­bil­det. Mid­del­havs­øyas ho­ved­stad Val­let­ta sy­nes i bak­grun­nen.

FOTO: DARRIN ZAMMIT LUPI

Det nye ho­ved­kvar­te­ret til Ga­ming In­no­va­tion Group lig­ger like ved St Ge­or­ge’s Bay Beach i St Ju­li­ans på Mal­ta.

FOTO: DARRIN ZAMMIT LUPI

Etter å ha sett en av Nor­ges bes­te po­ker­spil­le­re vin­ne sto­re sum­mer på nett­po­ker gjen­nom ei lang natt, be­stem­te Ro­bin Re­ed seg for å be­gyn­ne med po­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.