FAK­TA

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Ga­ming In­no­va­tion Group (GIG)

● En raskt vok­sen­de le­ve­ran­dør av tje­nes­ter og sys­te­mer til nett­ba­ser­te gam­bling-sel­ska­per.

● Sel­ska­pets for­ret­nings­mo­dell er ba­sert på inn­tek­ter fra tre virk­som­hets­om­rå­der: avan­ser­te Sky­ba­ser­te-tje­nes­ter tje­nes­ter in­nen ak­ti­vi­tets­styrt bu­si­ness-to-bu­si­ness mar­keds­fø­ring

gam­bling­tje­nes­ter fra le­den­de ak­tø­rer in­nen nett­ba­sert sports­bet­ting og ka­si­no.

● Etab­lert i 2012 av Ro­bin Re­ed og Fro­de Fa­ger­li.

● Re­gist­rert i USA, ope­re­rer ut fra Mal­ta og er no­tert på Oslo Børs

● Had­de pr 7. juli 2017 en mar­keds­ver­di på drøye 3,87 mil­li­ar­der kro­ner.

● Hoved­kon­to­ret lig­ger i St. Ju­li­ans ved Val­let­ta, ho­ved­sta­den i Mal­ta. I til­legg har GIG kon­to­rer i Mar­bel­la, Gi­bral­tar, Oslo og Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.