Tre­ne­ren vil­lig til å tre til side

Steinar Skeie vil ikke stå i vei­en for klub­ben der­som sty­ret øns­ker seg en for­and­ring på tre­ner­si­den.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HENRIK GILL henrik.gill@fvn.no -

Vind­bjart har hatt en me­get skuf­fen­de vår­se­song, og står kun med åtte po­eng etter 13 se­rie­run­der. La­get lig­ger der­med på sis­te­plass, noe som er langt un­der for­ven­tet i for­hold til am­bi­sjo­ne­ne før se­son­gen. Venn­dø­le­ne har en kamp igjen før som­mer­fe­rien, hjem­me mot Nar­do, som lig­ger på fjerde­plass i se­ri­en.

En tøf­fe­re andre­di­vi­sjon, samt man­ge ut­skift­nin­ger i spil­ler­stal­len, har vært noe av grun­nen til at la­get kom­mer til å ta fe­rie på ned­ryks­plass, uan­sett re­sul­tat mot Nar­do på lør­dag.

– Vi er ikke for­nøyd med å lig­ge sist på ta­bel­len. Re­sul­tat­mes­sig har det vært langt un­der for­vent­ning, sier tre­ner Steinar Skeie.

– TRER TIL SIDE

Skeie har stor tro på at la­get hans skal kla­re å snu den von­de tren­den, og unn­gå ned­rykk. Men han øns­ker li­ke­vel ikke å stå i vei­en for klub­ben, om de øns­ker for­and­ring på tre­ner­si­den.

– Noe av det vik­tigs­te er at jeg nå som tre­ner ikke be­gyn­ner å bli usik­ker. Det er den klas­sis­ke fei­len å gjø­re i mot­gang, og det sprer seg bare vi­de­re til spil­ler­ne. Jeg vak­ler ikke, men står fjell­støtt. Jeg har vært med i det­te gamet utro­lig len­ge, og fø­ler meg trygg på meg selv og mitt lag. Jeg er fak­tisk så trygg på meg selv at jeg kun­ne tredd til side fra tre­ner­sto­len om klub­ben øns­ket for­and­ring. Det er for­di jeg els­ker Vind­bjart, sier han.

Skeie for­tel­ler at Vind­bjart nå skal ta kamp for kamp, og har som mål å over­le­ve i di­vi­sjo­nen til høs­ten.

– Med tan­ke på si­tua­sjo­nen har vi na­tur­lig­vis som mål å unn­gå ned­rykk. Vi øns­ker å vin­ne hver kamp, og kom­mer til å fort­set­te med vårt spill. Jeg har klok­ker­tro på at vi skal kla­re å snu det­te, og det tror jeg spil­ler­ne også har, me­ner han. tre­ner i Vind­bjart

– SCORER Få MÅL

Vind­bjart er van­lig­vis kjent for sin of­fen­si­ve spil­ler­stil, noe som ikke har slått ut i full blomst den­ne se­son­gen. På sam­me tid i fjor had­de blå­trøy­ene skapt 131 sjan­ser og sco­ret 36 mål. Til sam­men­lig­ning har la­get den­ne se­son­gen kun skapt 95 sjan­ser, og sco­ret 18 mål. Vind­bjart har alt­så sco­ret halv­par­ten så få mål etter ett år.

– Vi scorer rett og slett alt­for få mål sam­men­lig­net med tid­li- ge­re. Gaus­dal had­de 18 mål i fjor på det­te tids­punk­tet i se­son­gen, og i år står han med seks. I til­legg bi­dro Pre­ben (Skeie) og Vic­tor (Vind­fjell) også med fle­re mål, for­kla­rer Skeie.

Men tre­ne­ren vil ikke kland­re noen av en­kelt­spil­ler­ne, og me­ner at hele la­get må pres­te­re bed­re.

– Jeg tror ikke Gaus­dal har blitt dår­li­ge­re til å av­slut­te, selv om han ikke har truf­fet like bra til nå. Han er jo man­nen vi byg­ger spil­let vårt rundt. Res­ten av la­get har hel­ler ikke klart å til­rette­leg­ge i like stor grad. Vi har ikke slått like man­ge pre­si­se inn­legg som før, noe vi van­lig­vis er vel­dig gode på. Vi skal ikke ta bort an­sva­ret fra an­greps­spil­ler­ne våre, men vi har vært sva­ke­re i alle ledd den­ne se­son­gen. Hoved­for­skjel­len fra i fjor er at an­greps­spil­let ikke har vært godt nok. Vi må ha mer pre­si­sjon i pas­nings­pil­let, me­ner Skeie.

– TA­BEL­LEN LYVER IKKE

– Se­son­gen hit­til har en­kelt og greit vært alt­for dår­lig. Vi har spilt 13 se­rie­kam­per nå, og ta­bel­len lyver ikke. Det er et bed­re nivå i årets nye andre­di­vi­sjon, og det er bare jev­ne kam­per. Vi har tid­vis vist at vi er fullt på høy­de med mot­stan­de­ren, men har hatt mye mar­gi­ner i mot, sier en ær­lig Øy­vind Gaus­dal.

Spiss­ve­te­ra­nen inn­røm­mer at han gjer­ne skul­le ha sco­ret fle­re mål den­ne se­son­gen.

– Jeg har ikke pre­se­tert så bra som jeg øns­ker, og har ikke sco­ret nok mål. Det er kan­skje en av grun­ne­ne til at vi ikke har fått så man­ge po­eng. Det er min jobb å avls­ut­te an­gre­pe­ne våre in­ne i bok­sen, men jeg fø­ler også at jeg ikke har fått like man­ge mål­sjan­ser som tid­li­ge­re.

Det er lag­ka­me­rat Vic­tor Vind­fjell enig i.

– Jeg tror mye av grun­nen til at vi scorer fær­re mål, er at vi ikke slår nok gode inn­legg på Gaus­dal. Det har vært kjenne­teg­net vårt, og vi vet at han scorer mas­se mål så len­ge vi ofte kom­mer rundt på kan­ten. Vi må rett og slett «mate» Gaus­dal med inn­legg. Vi job­ber mye med det­te på tre­ning, så hand­ler det om å få det ut i kamp, sier an­greps­spil­le­ren.

❞ Jeg vak­ler ikke, men står fjell­støtt. Jeg har vært med i det­te gamet utro­lig len­ge, og fø­ler meg trygg på meg selv og mitt lag.

STEINAR SKEIE,

FOTO: NICOLAI GAUSTAD OL­SEN

Steinar Skeie (i midt­en) har klok­ker­tro på at Vind­bjart skal kla­re å ber­ge plas­sen i andre­di­vi­sjon, selv etter den dår­li­ge vår­se­son­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.