Fel­les­skap på fel­les­are­na­er

Sko­le og ar­beids­liv er helt sen­tra­le are­na­er for in­te­gre­ring. Hvis in­te­gre­ring går tregt når flykt­nin­ger går på egne mot­taks­sko­ler, må vi dis­ku­te­re and­re løs­nin­ger.

Faedrelandsvennen - - ONSDAG -

Ien rap­port KS har be­stilt fra PWC kom­mer det fram at un­ge flykt­nin­ger sli­ter med in­te­gre­rin­gen når de går på egne sko­ler. Når dis­se un­ge flykt­nin­ge­ne går på se­pa­ra­te mot­taks­sko­ler vir­ker det hem­men­de på in­te­gre­rin­gen. De har for li­ten kon­takt med and­re un­ge, sko­len blir ikke en so­si­al are­na for møte med et­nis­ke nord­menn, det snak­kes ikke norsk i det so­sia­le sam­væ­ret el­ler i le­ken i skole­ti­den, og læ­ren om norsk kul­tur og være­måte blir bare teo­re­tisk.

Un­ge, sø­ken­de men­nes­ker som ikke blir iva­re­tatt og ikke får gode kon­tak­ter i det nors­ke sam­fun­net kan få and­re sto­re til­leggs­ut­ford­rin­ger.

PWC som ut­ar­bei­det rap­por­ten for KS fore­slår der­for nå å sen­de ung­dom­me­ne i mot­taks­klas­ser på nors­ke sko­ler. Sam­lo­ka­li­se­ring og fel­les del­ta­kel­se i en­kel­te fag, som gym, vil være ef­fek­tivt, me­ner Journn Øvst­hus Bor­ger­sen som er råd­gi­ver i PWC, og hen­vi­ser til and­re ste­der i lan­det som Lar­vik og Dram­men som gode ek­semp­ler.

det er opp­lagt en litt kom­pli­sert dis­ku­sjon. Opp­vekst­sjef Sein Ove Ue­land i Kris­tian­sand kom­mu­ne sier at in­ten­sjo­nen med mot­taks­sko­len er så raskt som mu­lig å lære flykt­nin­ge­ne norsk og til­by god un­der­vis­ning i fag man­ge av de un­ge flykt­nin­ge­ne tren­ger å ta igjen. Kris­ti­an Aamodt, som er rek­tor ved mot­taks­sko­len, me­ner også at hvis de un­ge blir sendt inn i en norsk skole­gård vil in­te­gre­ring like- vel ikke skje for­di ung­dom­men ikke kan snak­ke sam­men.

Å få til rask in­te­gre­ring er det vik­tigs­te fo­ku­set vi har når vi tar imot nye lands­menn. Un­ge, sø­ken­de men­nes­ker som ikke blir iva­re­tatt og ikke får gode kon­tak­ter i det nors­ke sam­fun­net kan få and­re sto­re til­leggs­ut­ford­rin­ger hvis stor­sam­fun­net ikke kla­rer å la dem bli en del av oss. Den en­kel­te flykt­ning kan selv få sto­re pro­ble­mer, men også for vel­ferds­sam­funn og støtte­ap­pa­rat kan dis­se skjeb­ne­ne by på unø­dig sto­re kost­na­der hvis in­te­gre­rin­gen ikke lyk­kes.

det er verd å prø­ve mye for å lyk­kes med det­te, og hvis fle­re eks­per­ter til­rår sam­lo­ka­li­se­ring og me­ner det vil øke kon­takt og sam­hand­ling, er det en ord­ning vi me­ner po­li­ti­ke­re bør ha en re­ell dis­ku­sjon om. In­gen­ting er bed­re enn at in­te­gre­ring skjer na­tur­lig gjen­nom fel­les­skap på fel­les­are­na­er. Det har alle mye å vin­ne på.

Ah­mad­zaqi Bermkhail og Ta­ze Gul Udok­hail for­tel­ler til Fædre­lands­ven­nen at de gjer­ne vil gå på sko­le med and­re nord­menn: – Vi vil lære norsk og få nors­ke ven­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.