FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Den mag­ne­tis­ke- og geo­gra­fis­ke nordpol

● Kom­pas­sets nord-pil pe­ker mot mag­ne­tisk nordpol, mens nord-syd me­ri­dia­ne­ne på kart­ver­kets tur­kart pe­ker i ret­ning av geo­gra­fisk nordpol. Vin­ke­len mel­lom geo­gra­fisk nord og mag­ne­tisk nord kal­les mis­vis­ning.

● Mis­vis­nin­gen va­rie­rer av­hen­gig av hvor du er i Nor­ge, fra ca 11 gra­der øst­lig mis­vis­ning i Øst-finn­mark til ca 3 gra­der vest­lig mis­vis­ning på Vest­lan­det. Man­ge ste­der er mis­vis­nin­gen så li­ten at du ikke tren­ger ta hen­syn til den.

● Mis­vis­nin­gen er ikke kon­stant. Den mag­ne­tis­ke po­len for­flyt­ter seg noe over tid, og der­med vil også mis­vis­nin­gen på de en­kel­te ste­der end­re seg. I Nor­ge øker mis­vis­nin­gen med ca 1/10-dels grad per år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.