43 mil­lio­ner til Strømme­stif­tel­sen

Faedrelandsvennen - - NYHETER - GEIR CHRIS­TI­AN JOHANNESSEN

Strømme­stif­tel­sen får 43,2 mil­lio­ner kro­ner eks­tra fra Norad til skole­sat­sing i Vest Afri­ka.

Spe­ed School er en sat­sing som Strømme­stif­tel­sen star­tet i 2004, og gir barn som ikke har hatt skole­gang tre års skole­gang på bare ni må­ne­der. Strømme­stif­tel­sens nye ge­ne­ral­sek­re­tær Kris­ti­ne Store­slet­ten Sø­dal sier re­sul­ta­te­ne er svært gode.

De tre lan­de­ne de job­ber i er Ni­ger, Bur­ki­na Faso og Ma­li, hvor de be­gyn­te med Spe­ed School. Strømme­stif­tel­sen mot­tar år­lig rundt 70 mil­lio­ner kro­ner til uli­ke pro­sjek­ter bare fra Norad, og de eks­tra 43 mil­lio­ne­ne skal spres over en fem­års­pe­rio­de. Ved endt pe­rio­de reg­ner de med at rundt 200.000 barn har gått gjen­nom pro­gram­met si­den opp­star­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.