Kaf­fe for­len­ger li­vet

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Kaf­fe for­len­ger li­vet, vi­ser un­der­sø­kel­ser i ti euro­pe­is­ke land og USA.

Un­der­sø­kel­se­ne som er gjen­gitt i sis­te ut­ga­ve av tids­skrif­tet An­nals of In­ter­nal Me­di­ci­ne og om­talt i Time Ma­gazi­ne, kon­klu­de­rer likt: Kaffe­drik­king for­len­ger li­vet. Stu­di­en som er fore­tatt i USA, vi­ser at de som drik­ker minst fire kop­per kaf­fe om da­gen, har 18 pro­sent la­ve­re ri­si­ko for å dø tid­lig enn de som ikke drik­ker kaf­fe. Selv de som bare drik­ker én kopp kaf­fe om da­gen, re­du­se­rer ri­si­ko­en for å dø tid­lig med 12 pro­sent, vi­ser un­der­sø­kel­sen. Un­der­sø­kel­sen fore­tatt i ti euro­pe­is­ke land, vi­ser det sam­me. De som drik­ker mye kaf­fe, re­du­se­rer ri­si­ko­en for tid­lig død med mel­lom 7 og 12 pro­sent.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.