FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Fra vei­le­der for å fore­byg­ge selv­ska­ding og selvmord

● Kom­mu­nen bør opp­ret­te plan for å fore­byg­ge selv­ska­ding og selv­mords­for­søk og tid­lig iden­ti­fi­se­ring av ut­sat­te

● Det må være av­klart hvor an­sva­ret for opp­føl­ging av pa­si­en­ten lig­ger.

● Kom­mu­nen bør sør­ge for at alle hen­ven­del­ser ko­or­di­ne­res og føl­ges opp, det an­be­fa­les at kom­mu­nen opp­nev­ner en kon­takt­per­son

● Helse­per­so­nell må leg­ge til ret­te for å in­klu­de­re for­eld­re og and­re på­rø­ren­de i opp­føl­gin­gen.

● Kom­mu­nen bør gi god in­for­ma­sjon om lo­kalt tje­neste­til­bud på sine nett­si­der

● Per­soner som har vært inn­lagt etter selv­mords­for­søk har en klart for­høy­et ri­si­ko for nye selv­mords­for­søk, sær­lig den førs­te ti­den etter ut­skriv­ning. Hel­het­lig opp­føl­ging kre­ver godt sam­ar­beid in­ternt i kom­mu­nen og mel­lom kom­mu­ne og spe­sia­list­helse­tje­nes­ten.

● Per­soner med selv­mords­ri­si­ko og per­soner med selv­mords­at­ferd bør iden­ti­fi­se­res tid­ligst mu­lig. Å iverk­set­te til­tak før pro­ble­me­ne ut­vik­ler seg, og vil kun­ne øke sann­syn­lig­he­ten for bed­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.