Si­vi­li­sa­sjo­nen tru­et

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

An­tall dyr på jor­da fal­ler dra­ma­tisk som føl­ge av miljø­øde­leg­gel­se og be­folk­nings­vekst. Det tru­er grunn­la­get for men­nes­ke­lig si­vi­li­sa­sjon, hev­der fors­ke­re.

Be­stan­de­ne av tu­sen­vis av ar­ter over hele verden er al­le­re­de kraf­tig re­du­sert, iføl­ge en ny stu­die. Her an­slås det at an­tal­let dyr på jor­da kan ha falt med opp­til 50 pro­sent i lø­pet av noen ti­år. Svært man­ge ar­ter som ennå ikke er ut­ryd­nings­tru­et, er i rask til­bake­gang.

– Min­ken­de be­stan­der og ut­bre­del­ser ut­gjør en mas­siv men­neske­skapt un­der­gra­ving av det bio­lo­gis­ke mang­fol­det, skri­ver fors­ker­ne bak stu­di­en. Re­duk­sjo­nen i an­tall ar­ter om­ta­les som en «bio­lo­gisk til­in­tet­gjø­rel­se».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.