Bo­lig­pri­se­ne går ned i Vest-agder

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

●● I Oslo, Horda­land og VestAg­der var det en ned­gang i bo­lig­pri­se­ne i and­re kvar­tal, men i de res­te­ren­de fyl­ke­ne pek­te pi­le­ne opp­over, iføl­ge Eien­dom Nor­ge. De fles­te fyl­ke­ne har hatt en mo­de­rat vekst i bo­lig­pri­se­ne. Ster­kest pris­vekst har det vært i Ene­bakk kom­mu­ne (3,9 pro­sent), Hurum kom­mu­ne (3,6 pro­sent) og Holme­strand (3,5 pro­sent). Ned­gan­gen har vært størst i Strand kom­mu­ne i Ro­ga­land (-1,1 pro­sent), Nam­sos kom­mu­ne (-0,9 pro­sent) og Man­dal kom­mu­ne (-0,9 pro­sent). Alle fyl­ker har hatt pris­opp­gang de sis­te tolv må­ne­de­ne.

Eien­dom Nor­ges rap­port for juni vis­te at pri­se­ne i Kris­tian­sand sank med 0,9 pro­sent den sis­te må­ne­den. I sam­me pe­rio­de had­de Oslo og Ber­gen en ned­gang på hen­holds­vis 3,1 pro­sent og 1,6 pro­sent.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.