Kal­lets auto­ri­tet

Faedrelandsvennen - - NÆRT - METTE B. STOVELAND

Apg.15,4-12.

Det var dis­ku­sjo­ner og uenig­he­ter blant de førs­te krist­ne også. Si­den den krist­ne kir­ke gikk ut fra jø­de­dom­men, var det man­ge som holdt på de gam­le reg­le­ne, f.eks. om­skjæ­ring. Og de sto hardt på at alle ikke-jø­der som ble krist­ne måtte om­skjæ­res for å bli frelst. Men de som sto i mi­sjo­nens tje­nes­te had­de sett at de som kom til tro had­de fått den Hel­li­ge ånd, selv om de ikke var om­skå­ret. Om det­te ble det stor kon­flikt og hef­tig ord­skif­te. Da grep apos­te­len Pe­ter or- det: «De­re vet at Gud for len­ge si­den ut­valg­te meg så hed­nin­ge­ne skul­le høre evan­ge­li­ets ord fra min munn. Og Gud som kjen­ner men­nes­ke­nes hjerter har gitt sitt vitne­mål ved å gi dem Den Hel­li­ge Ånd. Gud gjør ikke for­skjell på oss og dem, vi er alle frelst av Jesu nåde». For­sam­lin­gen ble stil­le og bøy­de seg for Pe­ters auto­ri­tet - den som kal­let ga. Og iste­den­for å kon­kur­re­re om de ret­te me­nin­ge­ne, lyt­tet de til er­fa­rin­ge­ne fra mi­sjo­næ­re­ne og fikk ny inn­sikt i tro­ens mys­te­ri­um.

Marthe Svar­dal og Dag And­re Haug­land, Aud­ne­dal. Vi gif­ter oss i Kons­mo kir­ke fre­dag 14.7.17 kl 14:00. Bryl­lups­fest på Kvå­s­tu­net. Alle er hjer­te­lig vel­kom­men til viel­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.