50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

12. juli 1967

● Tid­li­ge­re stats­mi­nis­ter Ni­ki­ta Khrus­tsjov hev­der at Kreml for­pur­ret Richard Nixons valg i 1960 og «gjor­de» John F. Ken­ne­dy til De Foren­te Sta­ters pre­si­dent. Han kal­ler den tid­li­ge­re re­pub­li­kans­ke vise­pre­si­den­ten for en «nok­sagt - nikke­duk­ke uten prin­sip­per». Khrus­tsjov hev­der at Nixon for­søk­te å sam­le stem­mer ved å få løs­latt U2-fly­ve­ren Fran­cis Ga­ry Pow­ers fra et sov­je­tisk feng­sel, og han fast­hol­der at Kreml gjen­nom­skuet det­te og ig­no­rer­te Nixons an­mod­ning. Khrus­tsjov re­ser­ver­te all ros til pre­si­dent Ken­ne­dy, og ut­tal­te at hvis den­ne var i live i dag, «vil­le han ald­ri ha latt sitt land kom­me i en slik håp­løs si­tua­sjon som til­fel­le er i Viet­nam».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.