Tvun­get til å sove sit­ten­de i åtte net­ter

Kris­tof­fer Hal­vor­sen (21) me­ner at to styg­ge velt øde­la vår­se­son­gen. Først nå er han helt kvitt pro­ble­me­ne, og klar for å prik­ke inn gull­for­men til VM.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT aage.h.drangsholt@fvn.no

Etter en velt i Bel­gia i mars måt­te Kris­tof­fer Hal­vor­sen sove i en stol. Først nå er han helt kvitt pro­ble­me­ne. I høst tror Hal­vor­sen på re­vansj.

KRIS­TIAN­SAND

– Jeg er gans­ke sik­ker på at det var vel­te­ne som øde­la mye. Etter­på sov jeg elen­dig i sju-åtte net­ter. Det un­der­vur­der­te jeg kon­se­kven­se­ne av, sier 21-årin­gen hjem­me på Gim­le­kol­len.

Det var al­le­re­de i se­song­star­ten i bel­gis­ke Grand Prix de la Vil­le de Lil­lers 5. mars at uhel­let var ute. Kck-ryt­te­ren skled i en sving, og smalt rett i et hus­hjør­ne – tro- lig med ribbeins­brudd som re­sul­tat.

– Jeg gikk ald­ri til lege for å sjek­ke. Men det var så vondt at jeg ikke kun­ne lig­ge. Der­for satt jeg og sov i sju-åtte net­ter.

VANT TROSS PRO­BLE­MER

Det er in­gen god kom­bi­na­sjon for de r. en topp­idretts­ut­øvers om e hen­gig av god søvn for å re­sti­tu­ere. Da han ti da­ger se­ne­re stil­te i ritt, No­ke­re Ko­er­se, smalt han i as­fal­ten på ny. Li­ke­vel star­tet han i Hand­za­me Clas­sic ba­re to da­ger de­ret­ter, og be­vis­te at han fort­satt be­sit­ter den eks­tre­me vin­ner­skal­len som har fått en rek­ke proff­klub­ber til å lig­ge lang­fla­te etter ham.

– Den sei­e­ren gjor­de nok at jeg glem­te litt bort hva jeg had­de vært gjen­nom. For da jeg kom hjem til Kris­tian­sand ble jeg først snuf­se­te, og de­ret­ter or­dent­lig syk. Ned­tu­re­ne fort­sat­te, først med sis­te­plass i Gent-wevel­gem, og de­ret­ter brøt han åp­nings­etap­pen av de Pan­ne. Svært lite min­net om spurt­fan­to­met som vant rav - fem sei­rer ifjor høst, in­klu­dert U23-VM i Qa­tar.

– VANVITTIG TØFFING

Etter en april må­ned med svært lite tre­ning – så galt var det at han tok helt tre­nings­fri i en hel uke – ret­tet han opp litt av inn­tryk­ket med en andre­plass på en av etap­pe­ne Nm-gulli Tou­ri gate­ritt­of Nor­wayi juni. og med – Men det var ab­so­lutt ikke slik jeg had­de sett for meg vår­se­son­gen, un­der­stre­ker U23-ryt­te­ren. Gi­no van Ou­den­ho­ve, sports­di­rek­tør i Jo­ker Ico­pal, me­ner Hal­vor­sen har lært mye i vår som kom­mer til å bli gull verdt i en fram­ti­dig proff­kar­rie­re. – Vel­te­ne tok nok mer på både fy­sisk og men­talt enn han trod­de selv. Kris­tof­fer er en vanvittig tøf­fin g, og for­tal­te ikke oss at han måt­te sit­te opp­reist for å sove. Det enes­te som sto i ho­det på ham var å vise at han var en verdensmester ver­dig. Den kom- bi­na­sjo­nen var ikke vel­lyk­ket, sier van Ou­den­ho­ve.

– PROFFLAGENE IN­TER­ES­SERT

Etter Hal­vor­senNM i trent slut­ten vel­dig av bra. juni Etter har å ha satt fle­re per­son­li­ge re­kor­der i bakke­in­ter­val­ler, er han nå klar for å re­van­sje­re seg i en høst som blant an­net inne­hol­der EM i Dan­mark og VM i Ber­gen.

– Jeg tror det kom­mer til å gå vel­dig bra. Må­let er å gjø­re det minst like bra som i fjor høst, da jeg tok fem sei­rer. Mitt al­ler størs­te mål er Vm-gull i Ber­gen, men alt står ikke og fal­ler på suk­sess der.

Når det gjel­der proff­lag, sva­rer han uten å nøle «ja» på spørs­mål om han fort­satt er så etter­trak­tet at kun­ne sig­nert en proff­kon­trakt

nå, noe som be­kref­tes av van Ou­den­ho­ve.

– In­ter­es­sen har ikke end­ret seg, fak­tisk tvert imot. Profflagene vil ikke ba­re se pluss­i­de­ne, og de er vel­dig godt opp­da­tert på hva han har vært gjen­nom, sier sports­di­rek­tø­ren.

Li­ke­vel er det godt mu­lig han blir i Jo­ker enda et år til.

– For meg som spur­ter, kan det kan­skje være lurt å ven­te. Sam­ti­dig som man noen gan­ger ba­re må ta sjan­sen for å ta nes­te steg, sier Hal­vor­sen.

– Vi tar ikke av­gjø­rel­sen før i au­gust el­ler sep­tem­ber, sier van Ou­den­ho­ve.

FOTO: NTB SCANPIX

Her var det nære på at Kris­tof­fer Hal­vor­sen, til høy­re i bil­det, tok sei­e­ren i and­re etap­pe i Tour of Nor­way tid­li­ge­re i år.

FOTO: ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT

– Først nå fø­ler jeg meg helt bra igjen, sier Kris­tof­fer Hal­vor­sen foran en høst­se­song hvor han kan bli både ver­dens- og europa­mes­ter i U23-klas­sen.

FOTO: NTB SCANPIX

Ju­bel el­ler sei­e­ren i fel­les­star­ten i U23-VM i fjor høst.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.